میلگرد

ورق

تیر آهن


عوامل موثر بر افزایش قیمت آهن

تاریخ مقاله: 1398-04-15 23:28:23

افزایش قیمت آهن و فولاد تابع متغیرهای زیادی است . این موضوع پیچیده و حساس نسبت به عوامل زیادی واکنش نشان می دهد.

در مورد عوامل موثر بر افزایش  قیمت آهن باید به این نکته توجه کنید که کشورهای دیگر هم به این صنعت علاقه دارند و فعالیت های آنها بر قیمت آهن تاثیر می گذارد

افزایش قیمت آهن و فولاد تحت تاثیر عوامل جدی زیر است که ما در اینجا مهم ترین آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

  •  تاثیر نرخ دلار برافزایش قیمت آهن
  •  شرایط عمومی اقتصاد جهانی ( تورم جهانی )
  •  تاثیر جنگ های تجاری بر قیمت آهن
  •  تاثیر تقاضا و عرضه بر قیمت آهن
  •  هزینه ی مواد اولیه 
  •  هزینه ی حمل و نقل
  •  نیاز به صنایع وابسته 

تاثیر نرخ دلار بر قیمت آهن:

از آنجا که در صنعت فولاد، صادرات و واردات انجام می شود ؛ واضح است که افزایش نرخ دلار بر افزایش قیمت آهن تاثیر مستقیم دارد .

البته باید توجه داشت با افزایش قیمت دلار و در نتیجه افزایش قیمت آهن ؛قیمت جهانی آن تغییری نمی کند و فقط بر بازار داخلی تاثیر می گذارد.

نکته قابل توجه این است که پایین آمدن ارزش پول ملی نسبت به ارزش دلار باعث افزایش قیمت دلار و در نتیجه ی آن آهن می باشد.

شرایط عمومی اقتصاد جهانی ( تورم جهانی ):

با پایین آمدن ارزش پول ملی نسبت به ارزش دلار ، باعث افزایش قیمت دلار و  ایجاد تورم می شود.

در کشورهای در حال توسعه مهمترین عامل افزایش قیمت آهن تورم می باشد ؛ این در حالی است که این کشورها تولید کنندگان اصلی آهن هستند .

تولید آهن در کشورهای در حال توصعه 60 درصد میزان جهانی است که سهم چین از این تولیدات 30 درصد می باشد.

از طرفی مهاجرت کارخانه های کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه ، افزایش قیمت آهن را به دنبال داشته است.

تاثیر جنگ های تجاری بر قیمت آهن:

جنگ های تجاری باعث  افزایش قیمت آهن خواهد شد.  در واقع شاید تحریم ها  از حجم صادرات کم کند اما باعث بالا رفتن قیمت آن خواهد شد.

تاثیر تقاضا و عرضه بر قیمت آهن:

از نظر علم اقتصاد با افزایش تقاضا و کاهش عرضه تورم ایجاد می شود. در پی ایجاد تورم ، افزایش قیمت آهن را خواهیم داشت.

بازار آهن علاوه بر مورد عرضه و تقاضا ، از پیش بینی آن نیز تاثیر می گیرد.

هزینه ی مواد اولیه ( سنگ آهن و قراضه): 

با افزایش تقاضا و کمیاب بودن مواد اولیه ، با افزایش قیمت  مواد اولیه مواجه می شویم . 

افزایش قیمت مواد اولیه که همان سنگ آهن می باشد ، با افزایش قیمت آهن هم رو به رو می شویم.

هزینه ی حمل و نقل:

با افزایش قیمت نفت که افزایش قیمت سوخت را به دنبال دارد؛ قیمت حل و نقل افزایش می یابد.

هزینه ی حمل و نقل جزء هزینه های اصلی است و بر افزایش قیمت آهن تاثیر مستقیم دارد.

نیاز به صنایع وابسته: 

هر چه صنعت هایی که مشتریان صنعت فولاد هستند بیشتر فعالیت داشته باشند، تقاضای آهن بیشتر می شود.

تقاضای بیشتر آهن باعث افزایش قیمت آهن خواهد شد.