• تیرآهن سایز30 ذوب آهن 8450000تومان
  • تیرآهن سایز24 ذوب آهن 6280000تومان
  • تیرآهن سایز22 ذوب آهن 5360000تومان
  • تیرآهن سایز20 ذوب آهن 4650000تومان
  • تیرآهن سایز18 ذوب آهن 3550000تومان
  • میلگرد سایز14 نیشابور 15500تومان
  • میلگرد سایز16 نیشابور 15500تومان
  • میلگرد سایز18 نیشابور 15500تومان
  • میلگرد سایز20 نیشابور 15500تومان
  • میلگرد سایز22 نیشابور 15500تومان

دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات ایراناخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

اهن الات نا...: ترک 1350000
آهن آلات نوري ذوب آهن 1350000
آهن آلات نوري ترک 1350000
قطب آهن آسیا ترک 32000
قطب آهن آسیا ترک 32000
اهن الات حا...: یزد 1000000
فولاد زرین ...: ذوب آهن 1960000
قطب آهن آسیا ترک 32000
قطب آهن آسیا ترک 32000
فولاد زرین ...: ترک 1760000
فولاد زرین ...: ذوب آهن 2450000
آیدین فولاد...: تبریز 16200
فولاد زرین ...: ذوب آهن 2950000
آیدین فولاد...: تبریز 16200
فولاد زرین ...: بناب 2775000
فولاد زرین ...: ذوب آهن 3550000
فولاد زرین ...: تبریز 3420000
فولاد زرین ...: ماهان 3350000
فولاد زرین ...: ذوب آهن 4650000
قطب آهن آسیا ترک 31000
فولاد زرین ...: بناب 4150000
فولاد زرین ...: ذوب آهن 5360000
قطب آهن آسیا ترک 34000
قطب آهن آسیا ترک 32000
فولاد زرین ...: ذوب آهن 6280000
قطب آهن آسیا ترک 32000
اهن الات نا...: ذوب آهن 6310000
قیمت آهن
ره اورد فول...: سیادن ابهر 14930
ره اورد فول...: خرمدشت 14950
ره اورد فول...: نیشابور 15900
امیران فولاد نیشابور 15500
ره اورد فول...: سیادن ابهر 14830
ره اورد فول...: ذوب آهن 15250
امیران فولاد نیشابور 15500
ره اورد فول...: سیادن ابهر 14830
ره اورد فول...: امیر کبیر خزر 15050
امیران فولاد نیشابور 15500
ره اورد فول...: سیادن ابهر 14830
ره اورد فول...: امیر کبیر خزر 15050
امیران فولاد نیشابور 15500
ره اورد فول...: سیادن ابهر 14830
ره اورد فول...: امیر کبیر خزر 15050
امیران فولاد نیشابور 15500
ره اورد فول...: سیادن ابهر 14830
ره اورد فول...: امیر کبیر خزر 15050
امیران فولاد نیشابور 15500
ره اورد فول...: سیادن ابهر 14830
ره اورد فول...: امیر کبیر خزر 15050
امیران فولاد نیشابور 15500
ره اورد فول...: نیشابور 15300
آیدین فولاد...: فولاد کاوه تیکمه داش 15050
ره اورد فول...: نیشابور 15300
آیدین فولاد...: فولاد کاوه تیکمه داش 15050
آیدین فولاد...: شاهین بناب 15050
قیمت آهن
اهن الات حا...: میلاد یزد 6600
اهن الات حا...: برفیان آمل 6100
آهن آلات نوري پروفیل رشت 5000
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات ايفل تهران شرق 22500
آهن آلات امیری کیان پرشیا 1000
آهن آلات امیری جهان پروفیل پارس 10000
آهن آلات ايفل تهران شرق 22500
آهن آلات امیری کیان پرشیا 1000
آهن آلات امیری جهان پروفیل پارس 10000
سامانه آهن پروفیل رشت 27500
آهن آلات نوري کوثر 23500
آهن آلات عبدیان مهر سهند 208000
سامانه آهن تهران شرق 22200
سامانه آهن جهان پروفیل پارس 21500
اهن الات نا...: جهان پروفیل پارس 21500
اهن الات نا...: تهران شرق 22200
سامانه آهن صدرا تهران 22500
اهن الات نا...: جهان پروفیل پارس 21500
آهن آلات نوري جهان پروفیل پارس 20000
سامانه آهن جهان پروفیل پارس 20000
اهن الات نا...: تهران شرق 19500
سامانه آهن جهان پروفیل پارس 20000
اهن الات نا...: جهان پروفیل پارس 20000
آهن آلات نوري جهان پروفیل پارس 19500
قیمت آهن
آهن آلات امیری چین 100
آهن البرز مبارکه 12700
آهن آلات حی...: چین 19400
فروشگاه آهن...: چین 15000
آهن البرز چین 13700
آهن آلات حی...: چین 18000
سجودی: چین 36000
آهن آلات حی...: هفت الماس 9920
آهن آلات حی...: چین 16700
آهن آلات نوري فولاد غرب 29000
آهن آلات نوري قزاق 29000
سجودی: فولاد مبارکه 33000
پیشرو صنعت هفت الماس 94000
پیشرو صنعت سمنان 93000
آهن آلات نوري هفت الماس 6750
آهن آلات نوري مبارکه 34000
سامانه آهن مبارکه 34500
سجودی: مبارکه 36000
سجودی: کاشان 29500
سجودی: شهرکرد 24400
سجودی: کاشان 238000
آهن آلات نوري هفت الماس 7800
آهن آلات نوري سمنان 8000
روزبهی سمنان 88000
حاج محمدی مبارکه 26150
کاویان مبارکه 245000
فروشگاه آهن 555 هفت الماس 21500
قیمت آهن
هیما استیل جاوید بناب 18190
هیما استیل جاوید بناب 17990
هیما استیل جاوید بناب 18090
آیدین فولاد...: ناب تبریز 16200
هیما استیل جاوید بناب 17990
هیما استیل جاوید بناب 17890
آیدین فولاد...: ناب تبریز 16100
آیدین فولاد...: ناب تبریز 16100
هیما استیل جاوید بناب 17790
آیدین فولاد...: ناب تبریز 16200
آیدین فولاد...: ناب تبریز 16300
آسان فولاد ...: ذوب آهن اصفهان 1999
آیدین فولاد...: ناب تبریز 16300
آیدین فولاد...: ناب تبریز 17600
آهن آلات نوري ناب تبریز 12700
آیدین فولاد...: ناب تبریز 16100
سامانه آهن ناب تبریز 17900
آهن آلات نوري المهدی اصفهان 14500
آیدین فولاد...: ناب تبریز 16100
اهن الات نا...: آریان 14800
آهن آلات نوري آریان 12800
اهن الات نا...: آریان 14800
آهن آلات نوري آریان 12800
اهن الات نا...: آریان 15500
اهن الات نا...: سپاهان 17000
آهن آلات نوري آریان 5850
قیمت آهن
آهن آلات امیری آرین 0
آهن آلات امیری شکفته مشهد 0
آهن آلات امیری شکفته مشهد 1200
آهن آلات امیری شکفته مشهد 0
آهن آلات امیری شکفته مشهد 1200
آهن آلات امیری شکفته مشهد 0
اهن الات نا...: اروپایی 29000
آهن آلات امیری شکفته مشهد 1200
آهن آلات امیری ذوب آهن 10000
آهن آلات امیری ذوب آهن 10000
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
آهن آلات نوري فولاد تهران 15300
آهن آلات نوري شکفته مشهد 14800
اهن الات نا...: فولاد تهران 12900
اهن الات نا...: ترک 28000
آهن آلات نوري ترک 27000
خانوردی لو فراد تهران 4700
آیدین فولاد...: ناب تبریز 16600
آهن آلات نوري منظومه اصفهان 14700
آهن آلات نوري نورد سجاد 14700
آیدین فولاد...: ناب تبریز 16600
آهن آلات نوري شکفته مشهد 16200
آهن آلات نوري فولاد تهران 14700
آیدین فولاد...: ناب تبریز 16500
آهن آلات نوري شکفته یزد 14900
آهن آلات نوري ترک 30000
قیمت آهن
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 79000
سامانه آهن چین 626000
اهن الات نا...: چین 642000
آهن آلات نوري چین 643000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: کالوپ 330000
آهن آلات حی...: اصفهان 326000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
آهن آلات حی...: کالوپ 510000
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 78000
آهن آلات حی...: اصفهان 173000
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: کالوپ 260000
آهن آلات حی...: اصفهان 256000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
قیمت آهن