دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ناودانی ایران


قیمت روز ناودانیاخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 0 14250 02188949525 1399-10-17 10:16:33
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-10-10 14:18:11
آهن آلات نوري 5100 0 09121542938 1398-09-05 19:05:46
قیمت ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 0 14250 02188949525 1399-10-17 10:16:25
اهن الات نامدار ودارا 16500 0 09201140382 1399-10-10 14:17:28
قیمت ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-10-10 14:17:51
نرخ آهن 0 14600 02188949525 1399-10-10 14:13:40
آهن آلات نوري 0 10600 09121542938 1399-09-08 15:55:00
قیمت ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-10-10 14:17:38
نرخ آهن 0 12500 02188949525 1399-09-22 16:37:36
اهن الات حاج محمدی 5400 0 02166292950 1398-11-01 15:52:00
قیمت ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 0 14600 02188949525 1399-10-10 14:13:33
آهن آلات نوري 0 10500 09121542938 1399-09-08 15:59:31
اهن الات نامدار ودارا 0 13200 09201140382 1399-08-22 12:18:04
قیمت ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14800 0 09121542938 1399-10-17 10:06:00
اهن الات نامدار ودارا 13000 0 09201140382 1399-09-20 10:30:16
قیمت ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-17 10:05:46
اهن الات نامدار ودارا 12900 0 09201140382 1399-09-20 12:41:28
نرخ آهن 11100 0 02188949525 1399-09-08 16:23:40
قیمت ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-17 10:05:32
اهن الات نامدار ودارا 12900 0 09201140382 1399-09-20 12:41:44
نرخ آهن 11100 0 02188949525 1399-09-08 16:23:25
قیمت ناودانی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 15300 0 09121542938 1399-10-17 10:05:15
اهن الات نامدار ودارا 12900 0 09201140382 1399-09-27 11:59:10
نرخ آهن 12400 0 02188949525 1399-08-29 12:34:55
قیمت ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-17 10:05:05
اهن الات نامدار ودارا 12600 0 09201140382 1399-09-27 12:24:19
نرخ آهن 12000 0 02188949525 1399-08-29 12:35:17
قیمت ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-17 10:04:58
اهن الات نامدار ودارا 12600 0 09201140382 1399-09-27 12:24:09
نرخ آهن 12100 0 02188949525 1399-08-29 12:35:05
قیمت ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14600 0 09121542938 1399-10-17 10:04:35
اهن الات نامدار ودارا 12500 0 09201140382 1399-09-27 12:01:02
نرخ آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 12:08:01
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
قیمت ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-10 10:51:03
اهن الات نامدار ودارا 12600 0 09201140382 1399-09-27 12:00:14
نرخ آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 12:08:12
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
قیمت ناودانی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 110 0 000 1399-07-10 12:27:20
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 12:05:45
آهن آلات امیری 12000 0 000 1399-07-10 12:05:37
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:05:23
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:05:19
آهن آلات امیری 111 111 000 1399-07-10 12:05:08
آهن آلات امیری 111 111 000 1399-07-10 12:05:04
آهن آلات امیری 111 0 000 1399-07-10 12:05:00
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:04:55
قیمت ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
قیمت ناودانی

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
قیمت ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
قیمت ناودانی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
قیمت ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
قیمت ناودانی

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
قیمت ناودانی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
قیمت ناودانی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
قیمت ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 10:04:07
نرخ آهن 14200 0 02188949525 1399-10-07 15:46:36
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 14:50:48
قیمت ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 10:04:00
نرخ آهن 14200 0 02188949525 1399-10-07 15:46:43
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 14:50:48
قیمت ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 10:03:53
نرخ آهن 12400 0 02188949525 1399-09-01 11:38:16
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 14:50:48
قیمت ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 10:03:45
نرخ آهن 12400 0 02188949525 1399-09-01 11:37:54
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 14:50:48
قیمت ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 30000 0 09121542938 1399-10-15 14:28:57
نرخ آهن 29000 0 02188949525 1399-10-09 14:53:17
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 12:37:08
قیمت ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 30000 0 09121542938 1399-10-15 14:28:44
نرخ آهن 27000 0 02188949525 1399-09-18 16:05:36
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 12:37:08
قیمت ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-15 14:28:11
آهن آلات نوري 29000 0 09121542938 1399-10-09 14:52:14
نرخ آهن 27000 0 02188949525 1399-09-18 16:04:57
قیمت ناودانی

35

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 40000 0 09201140382 1399-10-15 14:27:53
نرخ آهن 40000 0 02188949525 1399-10-09 14:53:34
آهن آلات نوري 28000 0 09121542938 1399-08-17 12:37:28
قیمت ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 27000 0 02188949525 1399-09-18 16:04:47
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 15:32:36
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-08-26 12:12:51
قیمت ناودانی

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-09-09 13:39:45
آهن آلات نوري 31000 0 09121542938 1399-08-26 12:13:40
قیمت ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 27000 0 02188949525 1399-09-05 15:14:24
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 12:37:08
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-08-27 13:17:03
قیمت ناودانی

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 12:37:08
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-08-27 13:16:35
قیمت ناودانی

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 28500 0 02188949525 1399-08-21 15:20:20
آهن آلات نوري 28000 0 09121542938 1399-08-17 12:37:28
قیمت ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-13 16:22:48
قیمت ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-13 16:22:39
قیمت ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-10 14:16:09
قیمت ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-09 14:46:28
قیمت ناودانی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 29000 0 09201140382 1399-10-09 14:46:10
قیمت ناودانی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14800 0 09121542938 1399-10-13 10:04:38
نرخ آهن 13300 0 02188949525 1399-08-18 15:30:58
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14800 0 09121542938 1399-10-13 10:03:52
نرخ آهن 13300 0 02188949525 1399-08-18 15:31:10
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

3.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:36:04
آهن آلات امیری 1200 0 000 1399-07-10 12:34:40
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:32:14
قیمت ناودانی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:36:04
آهن آلات امیری 1200 0 000 1399-07-10 12:34:40
آهن آلات امیری 120 0 000 1399-07-10 12:33:52
آهن آلات امیری 10 0 000 1399-07-10 12:30:08
قیمت ناودانی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 1200 0 000 1399-07-10 12:34:40
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

35

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
قیمت ناودانی

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 27000 0 09201140382 1399-10-10 14:17:10
آهن آلات نوري 17000 0 09121542938 1399-08-27 13:18:42
قیمت ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-10-10 14:17:03
قیمت ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4800 0 09121542938 1398-06-23 14:59:32
قیمت ناودانی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11300 0 09121542938 1399-09-13 11:40:33
اهن الات نامدار ودارا 11500 0 09201140382 1399-09-11 15:35:29
نرخ آهن 10900 0 02188949525 1399-09-06 12:07:08
قیمت ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 12000 0 02188949525 1399-09-01 11:05:26
آهن آلات نوري 12000 0 09121542938 1399-08-29 11:10:14
قیمت ناودانی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 1000 1000 000 1399-07-10 12:26:46
قیمت ناودانی

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-09-10 16:42:43
قیمت ناودانی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:36:29
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 12:06:08
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 12:05:57
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 12:05:52
قیمت ناودانی

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
قیمت ناودانی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28
قیمت ناودانی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28
قیمت ناودانی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28
قیمت ناودانی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28
قیمت ناودانی

3.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28
قیمت ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4500 0 02166292950 1398-08-23 12:17:56
آهن آلات نوري 4450 0 09121542938 1398-06-23 14:54:56
قیمت ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4400 0 02166292950 1398-08-01 13:00:25
قیمت ناودانی