دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و نبشی ایران


قیمت روز نبشیاخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 0 16900 02155507000 1400-09-08 13:30:16
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 0 0 02155507000 1400-09-08 13:10:26
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 0 0 02155507000 1400-09-08 13:08:27
آهن آلات امیری 0 12000 000 1399-07-05 00:15:18
آهن آلات امیری 0 12000 000 1399-07-05 00:15:18
آهن آلات امیری 0 12000 000 1399-07-05 00:15:18
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 18200 0 02155507000 1400-09-08 13:10:46
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 22:04:42
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 18200 0 02155507000 1400-09-08 13:09:02
آهن آلات نوري 5200 5100 09121542938 1398-02-29 19:56:16
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 17100 02155507000 1400-09-03 14:13:05
آهن آلات نوري 14800 0 09121542938 1399-10-17 15:57:08
اهن الات نامدار ودارا 12700 0 09201140382 1399-09-27 18:04:38
سامانه آهن 12600 0 02188949525 1399-09-25 19:50:53
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 22:05:07
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14800 0 09121542938 1399-10-17 15:57:17
اهن الات نامدار ودارا 12700 0 09201140382 1399-09-27 18:04:31
سامانه آهن 12600 0 02188949525 1399-09-25 19:51:02
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 22:11:16
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14800 0 09121542938 1399-10-17 15:56:55
سامانه آهن 12600 0 02188949525 1399-09-25 19:51:09
اهن الات نامدار ودارا 11200 0 09201140382 1399-09-08 21:36:24
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 22:08:31
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 22:05:57
قیمت نبشی

40*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4920 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5170 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

25*25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5155 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5155 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5155 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5155 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت نبشی

30*30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5115 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5115 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5115 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5115 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت نبشی

80*80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4920 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5170 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

100*100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4920 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5170 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

50*50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4920 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5170 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

60*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4920 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5170 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 18000 0 02155507000 1400-09-08 13:09:25
میران 4650 4650 02166670609 1398-04-24 20:04:57
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 40 40 09121542938 1400-07-21 06:42:55
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1400-07-12 09:59:28
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14600 0 09121542938 1399-10-17 16:01:54
اهن الات نامدار ودارا 12500 0 09201140382 1399-09-27 18:23:25
سامانه آهن 12000 0 02188949525 1399-08-29 18:33:23
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برادران 45500 0 09126355779 1398-08-14 01:02:14
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 16000 0 02166292950 1400-07-08 10:15:11
آیدین فولاد قائم 16200 04134242526 1400-06-29 18:25:17
فولاد پارسیان 5600 0 02166672763 1398-04-01 22:16:55
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-31 18:31:32
آهن آلات نوري 4600 4500 09121542938 1398-02-11 00:08:07
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آیدین فولاد قائم 16100 04134242526 1400-06-29 18:28:16
آهن آلات نوري 0 13000 09121542938 1399-09-22 22:31:11
آهن آلات نوري 0 12400 09121542938 1399-09-22 22:30:45
اهن الات نامدار ودارا 11400 0 09201140382 1399-09-10 22:23:27
اهن الات نامدار ودارا 11000 0 09201140382 1399-09-10 22:22:57
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آیدین فولاد قائم 16100 04134242526 1400-06-29 18:27:49
سامانه آهن 17900 02188949525 1400-05-21 17:32:34
آهن آلات نوري 0 14600 09121542938 1399-10-10 21:48:56
آهن آلات نوري 0 12450 09121542938 1399-09-22 22:31:23
آهن آلات نوري 4620 4520 09121542938 1398-02-11 00:08:37
آهن آلات نوري 4600 4500 09121542938 1398-02-11 00:08:01
قیمت نبشی

7

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آیدین فولاد قائم 16300 04134242526 1400-06-29 18:27:22
آیدین فولاد قائم 17600 04134242526 1400-06-18 17:09:28
آهن آلات نوري 0 12700 09121542938 1399-09-22 22:31:34
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آیدین فولاد قائم 16200 04134242526 1400-06-29 18:26:52
آیدین فولاد قائم 16300 04134242526 1400-06-29 18:26:32
اهن الات نامدار ودارا 0 12150 09201140382 1399-09-25 21:45:16
اهن الات نامدار ودارا 0 12100 09201140382 1399-09-25 21:44:59
اهن الات نامدار ودارا 0 11800 09201140382 1399-09-01 20:32:15
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-31 18:29:48
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آیدین فولاد قائم 16100 04134242526 1400-06-29 18:26:03
آیدین فولاد قائم 16100 04134242526 1400-06-29 18:25:42
آهن آلات نوري 0 12450 09121542938 1399-09-22 22:30:33
اهن الات نامدار ودارا 0 11500 09201140382 1399-09-01 20:31:59
اهن الات نامدار ودارا 0 11600 09201140382 1399-09-01 20:31:45
آهن آلات نوري 4600 4500 09121542938 1398-02-11 00:08:13
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-31 18:32:37
قیمت نبشی

50*50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5370 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5350 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4940 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

60*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5380 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5390 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5370 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5180 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5180 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4940 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 5070 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4960 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

6.3*6.3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5500 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5400 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5400 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 5030 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 5030 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

7.5*7.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5500 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1252 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1252 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1252 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5400 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5400 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 1252 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 5030 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

45*45

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5500 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5400 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4960 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

80*80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5370 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4960 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

70*70

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5500 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5090 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5090 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5080 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5080 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5090 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5090 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5080 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5090 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5400 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5070 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

100*100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5200 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5160 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

40*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5200 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 0 16000 02166292950 1400-07-06 10:02:04
قیمت نبشی

15

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 17000 0 09201140382 1399-08-24 21:48:22
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4400 0 02166292950 1398-08-18 16:22:52
آهن آلات نوري 5150 5000 09121542938 1398-02-26 19:23:19
قیمت نبشی

7

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4450 0 02166315701 1398-05-23 15:04:38
اهن الات حاج محمدی 4400 0 02166292950 1398-05-22 19:20:06
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4450 0 02166315701 1398-05-15 14:36:19
اهن الات حاج محمدی 4300 0 02166292950 1398-05-12 18:22:57
حبیبی 4650 4550 02166141743 1398-04-18 18:27:59
المهدی 4850 0 02166134264 1398-04-16 23:42:07
تجارت غرب 4355 43501 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-12 09:47:10
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حیدربیگی 4700 0 02166206316 1398-04-20 03:39:03
میلگرد مهدی 4700 0 02166314357 1398-04-19 22:39:46
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5400 5300 09121542938 1398-02-19 17:44:51
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
هیما استیل 17990 0 09222829048 1400-05-24 19:54:33
هیما استیل 17890 0 09222829048 1400-05-24 19:51:13
هیما استیل 18070 0 09222829048 1400-05-24 19:49:14
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
هیما استیل 18190 0 09222829048 1400-05-24 19:53:37
هیما استیل 17990 0 09222829048 1400-05-24 19:49:59
هیما استیل 18090 0 09222829048 1400-05-24 19:48:30
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
هیما استیل 17790 0 09222829048 1400-05-24 19:52:18
اهن الات نامدار ودارا 13010 0 09201140382 1399-10-06 21:53:45
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه آهن 0 11310 02188949525 1399-09-03 21:11:51
سامانه آهن 0 11510 02188949525 1399-09-03 21:11:23
سامانه آهن 0 11510 02188949525 1399-09-03 21:11:23
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 16000 0 09121542938 1400-03-09 21:23:07
آهن آلات نوري 4500 0 09121542938 1398-06-23 20:41:26
آهن آلات نوري 4450 4350 09121542938 1398-06-17 22:12:11
حیدربیگی 4650 0 02166206316 1398-04-20 03:40:44
میلگرد مهدی 4700 0 02166314357 1398-04-19 22:41:13
برج اهن 2550 0 02166670175 1396-11-29 08:39:45
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 15:59:10
اهن الات نامدار ودارا 13100 0 09201140382 1399-09-22 22:57:00
سامانه آهن 11300 0 02188949525 1399-09-08 22:23:02
آهن آلات نوري 4450 4350 09121542938 1398-06-17 22:12:38
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 15:59:02
سامانه آهن 11300 0 02188949525 1399-09-08 22:22:51
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 20:46:42
آهن آلات نوري 4450 4350 09121542938 1398-06-17 22:12:23
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4400 0 02166292950 1398-08-01 19:00:19
آهن آلات نوري 4500 4350 09121542938 1398-06-17 22:13:54
اهن آلات حسن زاده 4650 0 02166672040 1398-04-24 19:46:57
خان بابایی 4680 0 02166670620 1398-04-23 17:49:44
حیدربیگی 4650 0 02166206316 1398-04-20 03:49:15
استقلال 4800 4700 02166317835 1398-04-18 19:55:16
عبدالمحمدی 4700 4600 02166205765 1398-04-15 17:32:06
آهن تهران 5200 0 02133811202 1398-03-29 19:31:32
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4450 4350 09121542938 1398-06-17 22:13:26
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4400 4300 09121542938 1398-06-17 22:13:02
مجید 5140 0 09363430601 1397-12-20 10:07:49
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14500 0 09121542938 1399-10-17 16:02:35
اهن الات نامدار ودارا 12400 0 09201140382 1399-09-27 18:01:46
سامانه آهن 11900 0 02188949525 1399-09-01 17:31:24
آهن آلات نوري 13800 0 09121542938 1399-08-15 17:17:41
آهن البرز 4300 0 02166315701 1398-05-15 14:48:34
اهن الات حاج محمدی 4350 0 02166292950 1398-05-13 21:59:33
برادران 45500 0 09126355779 1398-05-09 00:52:53
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 10 0 000 1399-07-10 18:45:37
آهن آلات امیری 10 0 000 1399-07-10 18:45:37
آهن آلات امیری 0 12000 000 1399-07-04 23:52:56
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 300001 40000 000 1399-07-02 13:25:30
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14500 0 09121542938 1399-10-17 16:02:20
اهن الات نامدار ودارا 12400 0 09201140382 1399-09-27 18:23:42
سامانه آهن 11900 0 02188949525 1399-08-29 18:33:08
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حیدربیگی 4550 0 02166206316 1398-04-20 03:49:05
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14600 0 09121542938 1399-10-17 16:00:34
آهن آلات نوري 14500 0 09121542938 1399-10-13 16:00:56
سامانه آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 18:06:09
سامانه آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 18:05:52
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14600 0 09121542938 1399-10-17 16:00:23
سامانه آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 18:06:20
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14600 0 09121542938 1399-10-17 16:00:14
سامانه آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 18:06:27
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4950 4900 09121542938 1398-03-04 21:14:05
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14600 0 09121542938 1399-10-17 15:59:24
اهن الات نامدار ودارا 14400 0 09201140382 1399-08-14 20:47:52
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5200 5150 09121542938 1398-02-26 19:00:27
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5400 5300 09121542938 1398-02-19 17:43:53
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 14800 0 09201140382 1399-10-15 20:27:09
آهن آلات نوري 14200 0 09121542938 1399-10-07 21:33:54
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 14800 0 09201140382 1399-10-15 20:26:20
آهن آلات نوري 14200 0 09121542938 1399-10-07 21:33:44
بازرگانی مشاور 5200 0 02166134885 1398-09-23 18:12:07
ناودانی مهدی 4700 0 02166671094 1398-04-24 20:36:38
نبشی پژمان 4600 4500 02166140864 1398-04-18 18:46:25
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 14800 0 09201140382 1399-10-15 16:21:18
آهن آلات نوري 12800 0 09121542938 1399-09-27 16:39:29
حیدربیگی 4550 0 02166206316 1398-06-28 02:35:55
اهن آلات حسن زاده 4550 0 02166672040 1398-04-24 19:45:10
حیدربیگی 4600 0 02166206316 1398-04-20 03:41:09
میلگرد مهدی 4700 0 02166314357 1398-04-19 22:41:39
قیمت نبشی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 14800 0 09201140382 1399-10-15 16:19:55
آهن آلات نوري 12800 0 09121542938 1399-09-27 16:39:41
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 14800 0 09201140382 1399-10-15 16:19:45
اهن الات نامدار ودارا 14800 0 09201140382 1399-10-13 22:24:51
آهن آلات نوري 12800 0 09121542938 1399-09-27 16:40:04
آهن آلات نوري 12800 0 09121542938 1399-09-27 16:39:19
اهن الات حاج محمدی 11400 0 02166292950 1399-05-13 21:08:49
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 14800 0 09201140382 1399-10-13 22:25:00
آهن آلات نوري 12800 0 09121542938 1399-09-27 16:39:53
اهن الات حاج محمدی 0 4370 02166292950 1398-07-21 15:23:00
قیمت نبشی

7

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 0 12400 09201140382 1399-09-22 22:27:40
قیمت نبشی

15

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-09-05 21:31:05
آهن آلات نوري 5900 5850 09121542938 1398-02-11 00:06:52
قیمت نبشی

120*120

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4800 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4700 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4700 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

40*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 69000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

50*50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 69000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

60*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 69000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

80*80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 69000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

100*100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4800 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4550 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4550 02188945129 1398-01-26 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4550 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4550 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-13 16:00:21
آهن آلات نوري 14500 0 09121542938 1399-10-13 16:00:10
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11100 0 09121542938 1399-09-13 17:16:45
آهن آلات نوري 11100 0 09121542938 1399-09-13 17:16:33
سامانه آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 18:01:10
سامانه آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 18:01:03
اهن الات نامدار ودارا 14400 0 09201140382 1399-08-14 20:49:31
اهن الات نامدار ودارا 14400 0 09201140382 1399-08-14 20:49:31
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11100 0 09121542938 1399-09-13 17:16:25
آهن آلات نوري 11100 0 09121542938 1399-09-13 17:16:16
سامانه آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 18:00:42
سامانه آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 18:00:35
اهن الات نامدار ودارا 14400 0 09201140382 1399-08-14 20:48:45
اهن الات نامدار ودارا 14400 0 09201140382 1399-08-14 20:48:45
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 0 4800 02166292950 1398-09-12 16:48:51
آهن آلات نوري 5100 5050 09121542938 1398-03-01 19:38:06
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4350 0 02166292950 1398-07-11 16:29:30
برادران 45500 0 09126355779 1398-07-10 21:03:19
اهن الات نوین 4380 0 02166143573 1398-07-10 20:45:30
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5100 5050 09121542938 1398-03-01 19:37:16
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4370 0 02166292950 1398-08-01 19:01:16
آهن آلات نوري 4450 0 09121542938 1398-07-28 03:00:59
روزبهی 4450 0 09123550685 1398-07-26 14:35:38
اهن الات حاج محمدی 4300 0 02166292950 1398-06-10 21:02:59
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برادران 4400 0 09126355779 1398-07-22 15:25:12
اهن الات نامدار ودارا 4450 0 09201140382 1398-07-21 18:10:04
اهن الات حاج محمدی 4370 0 02166292950 1398-07-21 15:22:13
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4450 0 02166292950 1398-05-22 19:26:21
آهن البرز 4500 0 02166315701 1398-05-21 22:34:17
برادران 4600 0 09126355779 1398-05-20 20:17:17
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ناودانی مهدی 4670 0 02166671094 1398-04-24 20:38:03
میلگرد مهدی 4700 0 02166314357 1398-04-20 22:22:27
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد مهدی 4700 0 02166314357 1398-04-19 22:37:46
قیمت نبشی

15

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ساسان 3000 0 02166313996 1396-11-07 13:48:08
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برادران 46500 0 09126355779 1398-06-13 21:27:29
اهن الات حاج محمدی 5500 0 02166292950 1398-06-13 21:25:27
آهن آلات نوري 4800 4800 09121542938 1398-03-28 22:43:40
میران 4850 4850 02166670609 1398-03-28 19:24:38
سادن 5080 4990 02833239390 1398-03-07 21:25:47
آهن آلات نگین افزل 5030 0 02166138255 1398-03-04 21:59:41
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میران 4850 4850 02166670609 1398-03-28 19:24:50
آهن آلات نوري 4900 4850 09121542938 1398-03-27 22:43:13
اهن الات خاکسار 5000 0 02435265636 1398-03-14 20:46:36
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4900 4850 09121542938 1398-03-27 22:43:04
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4350 0 02166315701 1398-05-15 14:35:38
اهن الات حاج محمدی 4300 0 02166292950 1398-05-12 20:29:23
برادران 45500 0 09126355779 1398-05-09 00:52:31
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5100 5050 09121542938 1398-03-04 21:06:40
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-03-02 19:15:33
قیمت نبشی