دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و قوطی و پروفیل ایران


قیمت روز قوطی و پروفیلاخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

0.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 22600 0 02186073000 1401-09-15 11:52:00
تهران آهن 22600 0 02186073000 1401-09-15 11:51:00
تهران آهن 22600 0 02186073000 1401-09-15 11:51:00
تهران آهن 0 02186073000 1401-08-29 14:34:13
تهران آهن 22650 0 02186073000 1401-08-28 11:27:00
قیمت قوطی و پروفیل

-

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 22600 0 02186073000 1401-09-15 11:52:00
تهران آهن 22600 0 02186073000 1401-09-15 11:51:00
تهران آهن 22600 0 02186073000 1401-09-15 11:51:00
تهران آهن 0 02186073000 1401-08-29 14:34:13
فولاد زرین مهر ایرانیان 0 02155445838 1401-08-29 14:33:18
تهران آهن 22500 0 02186073000 1401-08-29 11:55:00
قیمت قوطی و پروفیل

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد زرین مهر ایرانیان 0 02155445838 1401-08-29 14:33:18
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 61000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

2.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 22500 0 02186073000 1401-08-29 11:55:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 22650 0 02186073000 1401-08-28 11:27:00
قیمت قوطی و پروفیل

1.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62500 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62500 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 60500 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 55000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 55000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 55000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 57000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

80*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

80 *80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

60*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

40*80*2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

40*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

1

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 55000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62500 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62500 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62500 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62500 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 57000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 57000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

40*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

20*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

20*30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

25*50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

30*30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 62300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

1.8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 21400 02149341 1401-08-09 13:48:01
مهراد آهن 21800 02149341 1401-08-09 13:47:40
کیان فولاد پرنیان 20500 0 03136268880 1401-07-06 12:55:04
کیان فولاد پرنیان 20800 03136268880 1401-07-06 12:52:58
کیان فولاد پرنیان 20400 0 03136268880 1401-07-04 12:15:08
کیان فولاد پرنیان 20500 03136268880 1401-07-02 13:16:02
کیان فولاد پرنیان 20800 03136268880 1401-07-02 13:15:06
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:23:06
قیمت قوطی و پروفیل

2.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 21400 02149341 1401-08-09 13:48:01
مهراد آهن 21900 0 02149341 1401-07-23 12:52:44
کیان فولاد پرنیان 20500 0 03136268880 1401-07-06 12:55:04
مهراد آهن 21000 0 02149341 1401-07-04 12:38:55
کیان فولاد پرنیان 20400 0 03136268880 1401-07-04 12:15:08
کیان فولاد پرنیان 20500 03136268880 1401-07-02 13:16:02
مهراد آهن 20900 20900 02149341 1401-05-05 15:24:56
مهراد آهن 20600 20600 02149341 1401-05-05 15:23:33
کیان فولاد پرنیان 22300 22300 03136268880 1401-04-21 13:10:32
تهران آهن 23000 23000 02186073000 1401-04-20 12:23:09
مهراد آهن 23200 23200 02149341 1401-04-16 11:45:00
ویستا صنعت هونام 0 0 03135559754 1401-04-08 14:29:00
مهراد آهن 23900 23900 02149341 1401-04-04 14:26:15
مهراد آهن 24100 24100 02149341 1401-03-30 14:25:50
آهن تجارت عباسی 24000 0 02166671751 1401-03-11 12:16:21
تهران آهن 24600 0 02186073000 1401-03-04 15:28:45
افلاک آهن اصفهان 24600 0 09131273851 1401-03-04 14:40:20
متین فولاد 0 0 03137764227 1401-03-04 14:37:43
کیان فولاد پرنیان 24100 0 03136268880 1401-03-04 11:24:48
متین فولاد زنده رود 0 0 03137764227-8 1401-03-03 14:17:36
مهد فولاد 25700 0 02162999080 1401-01-31 12:22:40
قیمت قوطی و پروفیل

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 21800 02149341 1401-08-09 13:47:40
مهراد آهن 21800 0 02149341 1401-07-23 12:52:19
کیان فولاد پرنیان 20800 03136268880 1401-07-06 12:52:58
کیان فولاد پرنیان 20800 03136268880 1401-07-02 13:15:06
فولاد کامدین تجارت دمیر 23700 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:11:54
فولاد کامدین تجارت دمیر 23700 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:11:32
مهراد آهن 21700 21700 02149341 1401-05-05 15:24:16
مهراد آهن 20800 20800 02149341 1401-05-05 15:22:12
کیان فولاد پرنیان 22700 22700 03136268880 1401-04-21 13:10:09
مهراد آهن 23700 23700 02149341 1401-04-16 11:44:22
ویستا صنعت هونام 0 0 03135559754 1401-04-08 14:28:44
مهراد آهن 24500 24500 02149341 1401-04-04 14:25:54
مهراد آهن 24900 24900 02149341 1401-03-30 14:25:08
آهن تجارت عباسی 25300 0 02166671751 1401-03-11 12:14:52
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:23:18
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:22:54
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:22:10
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:21:26
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-03-04 15:28:11
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:08:16
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:07:55
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:07:28
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:06:49
افلاک آهن اصفهان 25600 0 09131273851 1401-03-04 14:40:02
متین فولاد 0 0 03137764227 1401-03-04 14:37:23
همراه آهن 0 0 02155538000-2 1401-03-04 14:35:23
کیان فولاد پرنیان 25100 0 03136268880 1401-03-04 11:24:24
آذین پروفیل سپاهان 25600 0 03137112000 1401-03-03 16:18:29
متین فولاد زنده رود 0 0 03137764227-8 1401-03-03 14:17:23
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:23:06
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:21:49
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:21:25
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:21:06
مهد فولاد 26400 02162999080 1401-02-20 14:01:12
همکاران آهن 26000 0 09131250031 1401-02-19 16:07:40
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 23800 02149341 1401-08-04 15:59:29
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 23800 02149341 1401-08-04 15:59:29
مهراد آهن 24300 24300 02149341 1401-05-05 15:26:41
مهراد آهن 25900 25900 02149341 1401-04-16 11:46:14
مهراد آهن 26000 26000 02149341 1401-04-04 14:28:00
مهراد آهن 26400 26400 02149341 1401-03-30 14:24:36
همکاران آهن 26700 0 09131250031 1401-02-19 16:10:29
مهد فولاد 27400 0 02162999080 1401-01-31 12:27:02
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 23800 02149341 1401-08-04 15:59:15
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 23800 02149341 1401-08-04 15:59:15
مهراد آهن 24300 24300 02149341 1401-05-05 15:26:11
مهراد آهن 25900 25900 02149341 1401-04-16 11:46:05
مهراد آهن 26000 26000 02149341 1401-04-04 14:27:47
مهراد آهن 26400 26400 02149341 1401-03-30 14:24:36
همکاران آهن 26700 0 09131250031 1401-02-19 16:10:04
مهد فولاد 27400 0 02162999080 1401-01-31 12:24:49
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 22100 02149341 1401-08-04 15:58:52
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:21:06
قیمت قوطی و پروفیل

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 22100 02149341 1401-08-04 15:58:52
مهراد آهن 21200 21200 02149341 1401-05-05 15:25:45
مهراد آهن 23500 23500 02149341 1401-04-16 11:45:38
مهراد آهن 24100 24100 02149341 1401-04-04 14:27:27
مهراد آهن 24400 24400 02149341 1401-03-30 14:24:10
تهران آهن 24600 0 02186073000 1401-03-04 15:29:20
مهد فولاد 26000 0 02162999080 1401-01-31 12:23:30
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 22100 02149341 1401-08-04 15:57:48
قیمت قوطی و پروفیل

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 22100 02149341 1401-08-04 15:57:48
مهراد آهن 21900 0 02149341 1401-07-23 12:53:00
مهراد آهن 21200 21200 02149341 1401-05-05 15:25:25
مهراد آهن 20800 20800 02149341 1401-05-05 15:22:45
مهراد آهن 23500 23500 02149341 1401-04-16 11:45:24
ویستا صنعت هونام 0 0 03135559754 1401-04-08 14:29:14
مهراد آهن 24100 24100 02149341 1401-04-04 14:26:38
مهراد آهن 24400 24400 02149341 1401-03-30 14:24:10
تهران آهن 24600 0 02186073000 1401-03-04 15:29:05
افلاک آهن اصفهان 24600 0 09131273851 1401-03-04 14:40:33
مهد فولاد 25700 0 02162999080 1401-01-31 12:23:06
قیمت قوطی و پروفیل

25 * 25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 21000 0 02149341 1401-07-04 12:38:55
قیمت قوطی و پروفیل

80 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 23700 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:11:54
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:22:54
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 23700 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:11:32
قیمت قوطی و پروفیل

*

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن‌آلات حاج محمدی 25800 0 02166292950 1401-03-20 11:07:42
قیمت قوطی و پروفیل

1.8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن‌آلات حاج محمدی 25800 0 02166292950 1401-03-20 11:07:42
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:23:18
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:07:28
قیمت قوطی و پروفیل

90 * 90

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:22:10
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:21:26
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:08:16
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:07:55
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:21:25
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:06:49
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:21:49
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آریا 26500 0 02166672093 1401-07-24 12:45:29
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 12:01:27
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آریا 26500 0 02166672093 1401-07-24 12:45:29
تهران آهن 27000 27000 02186073000 1401-04-20 12:25:32
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آریا 26500 0 02166672093 1401-07-24 12:45:08
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آریا 26500 0 02166672093 1401-07-24 12:45:08
تهران آهن 27000 27000 02186073000 1401-04-20 12:25:14
همکاران آهن 26700 0 09131250031 1401-02-19 16:09:34
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آریا 22300 0 02166672093 1401-07-24 12:44:40
قیمت قوطی و پروفیل

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آریا 22300 0 02166672093 1401-07-24 12:44:40
تهران آهن 24000 24000 02186073000 1401-04-20 12:24:52
همکاران آهن 25200 0 09131250031 1401-02-19 16:08:53
آداک فلز 27100 0 04137720010 1401-01-20 15:16:05
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آریا 22600 0 02166672093 1401-07-24 12:44:08
قیمت قوطی و پروفیل

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آریا 22600 0 02166672093 1401-07-24 12:44:08
تهران آهن 23000 23000 02186073000 1401-04-20 12:24:16
مهراد آهن 23500 23500 02149341 1401-04-15 13:30:06
همکاران آهن 25200 0 09131250031 1401-02-19 16:08:32
آداک فلز 27100 0 04137720010 1401-01-20 15:15:12
آریا سپاهان اسپادانا 22200 0 03136067 1400-12-14 14:48:20
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آریا 22300 0 02166672093 1401-07-24 12:43:36
فولاد آریا 22600 0 02166672093 1401-07-24 12:43:03
کیان فولاد پرنیان 20300 03136268880 1401-07-06 12:55:19
کیان فولاد پرنیان 20500 03136268880 1401-07-06 12:53:24
کیان فولاد پرنیان 20300 0 03136268880 1401-07-02 13:18:10
کیان فولاد پرنیان 20500 03136268880 1401-07-02 13:16:19
کیان فولاد پرنیان 20000 03136268880 1401-06-30 12:05:20
قیمت قوطی و پروفیل

2.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آریا 22300 0 02166672093 1401-07-24 12:43:36
کیان فولاد پرنیان 20300 03136268880 1401-07-06 12:55:19
کیان فولاد پرنیان 20300 0 03136268880 1401-07-02 13:18:10
کیان فولاد پرنیان 20000 03136268880 1401-06-30 12:05:20
مهراد آهن 23500 23500 02149341 1401-04-15 13:30:06
کیان فولاد پرنیان 23000 23000 03136268880 1401-04-13 12:54:19
همکاران آهن 25100 0 09131250031 1401-02-19 16:08:13
آداک فلز 27100 0 04137720010 1401-01-20 15:15:12
آریا سپاهان اسپادانا 22200 0 03136067 1400-12-14 14:48:20
قیمت قوطی و پروفیل

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آریا 22600 0 02166672093 1401-07-24 12:43:03
کیان فولاد پرنیان 20500 03136268880 1401-07-06 12:53:24
کیان فولاد پرنیان 20500 03136268880 1401-07-02 13:16:19
همراه آهن 20800 02155538000 1401-06-29 12:35:26
همراه آهن 20800 0 02155538000 1401-06-29 12:35:01
همراه آهن 20800 0 02155538000 1401-06-29 12:34:29
همراه آهن 20800 0 02155538000 1401-06-29 12:34:16
همراه آهن 20800 02155538000 1401-06-29 12:33:30
همراه آهن 20800 02155538000 1401-06-29 12:32:56
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 12:02:48
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 12:02:17
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 12:01:59
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 12:01:43
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 12:01:27
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 12:00:14
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 11:59:24
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 11:58:39
همراه آهن 21260 21260 02155538000 1401-05-02 11:55:25
کیان فولاد پرنیان 22300 22300 03136268880 1401-04-21 13:10:42
تهران آهن 24000 24000 02186073000 1401-04-20 12:22:44
مهراد آهن 23500 23500 02149341 1401-04-15 13:30:23
افلاک آهن اصفهان 24300 24300 09131273851 1401-04-02 09:42:47
کیان فولاد پرنیان 24400 0 03136268880 1401-03-04 11:25:05
همکاران آهن 25300 0 09131250031 1401-02-19 16:07:53
آداک فلز 27150 0 04137720010 1401-01-20 15:14:27
آریا سپاهان اسپادانا 22800 0 03136067 1400-12-14 14:47:32
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20800 02155538000 1401-06-29 12:35:26
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 12:02:48
قیمت قوطی و پروفیل

90 * 90

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20800 0 02155538000 1401-06-29 12:35:01
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 12:02:17
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20800 0 02155538000 1401-06-29 12:34:29
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 12:01:59
قیمت قوطی و پروفیل

70 * 70

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20800 0 02155538000 1401-06-29 12:34:16
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 12:01:43
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20800 02155538000 1401-06-29 12:33:30
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20800 02155538000 1401-06-29 12:32:56
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 12:00:14
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 11:59:24
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 21100 21100 02155538000 1401-05-02 11:58:39
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 21260 21260 02155538000 1401-05-02 11:55:25
قیمت قوطی و پروفیل

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 28500 28500 02186073000 1401-04-20 12:25:57
قیمت قوطی و پروفیل

3.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همکاران آهن 25200 0 09131250031 1401-02-19 16:08:43
قیمت قوطی و پروفیل

100 * 100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 0 0 02162999080 1401-07-19 12:15:55
قیمت قوطی و پروفیل

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 0 0 02162999080 1401-07-19 12:15:55
مهد فولاد 0 0 02162999080 1400-12-17 13:30:23
مهد فولاد 0 0 02162999080 1400-12-14 12:40:16
قیمت قوطی و پروفیل

80 * 80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 0 0 02162999080 1401-07-19 12:15:27
قیمت قوطی و پروفیل

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 0 0 02162999080 1401-07-19 12:15:27
مهد فولاد 0 0 02162999080 1401-07-12 13:13:10
تهران آهن 26500 0 02186073000 1401-05-11 14:09:52
تهران آهن 30000 0 02186073000 1401-02-17 15:07:40
مهد فولاد 0 0 02162999080 1400-12-17 13:29:15
مهد فولاد 28500 0 02162999080 1400-12-15 15:46:21
مهد فولاد 0 0 02162999080 1400-12-14 12:40:16
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 26500 02162999080 1401-07-19 12:14:59
مهد فولاد 0 0 02162999080 1401-07-12 13:13:10
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 26500 02162999080 1401-07-19 12:14:59
مهد فولاد 26000 0 02162999080 1401-06-30 12:34:13
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-05-11 14:09:34
مهد فولاد 27400 0 02162999080 1401-02-27 14:05:09
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-17 15:07:00
مهد فولاد 27000 0 02162999080 1401-02-11 12:24:01
شهرآهن 26500 0 09034495680 1400-12-07 17:02:44
آهن ایمان 26500 0 02155508103 1400-12-04 16:51:12
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 26500 02162999080 1401-07-19 12:14:31
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 26500 02162999080 1401-07-19 12:14:31
مهد فولاد 26000 0 02162999080 1401-06-30 12:33:58
مهد فولاد 27400 0 02162999080 1401-02-27 14:05:09
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-17 15:06:25
مهد فولاد 27000 0 02162999080 1401-02-11 12:23:33
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-01-20 14:37:13
شهرآهن 26500 0 09034495680 1400-12-07 17:01:41
آهن ایمان 26500 0 02155508103 1400-12-04 16:50:27
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 24500 02162999080 1401-07-19 12:13:46
قیمت قوطی و پروفیل

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 24500 02162999080 1401-07-19 12:13:46
مهد فولاد 23500 0 02162999080 1401-06-30 12:33:32
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-05-11 14:09:34
مهد فولاد 26000 02162999080 1401-02-27 14:04:16
آهن پرایس 26100 0 09912708175 1401-02-24 15:30:14
آداک فلز 26100 0 04137720010 1401-02-24 13:13:56
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-02-17 15:06:00
مهد فولاد 25000 0 02162999080 1401-02-11 12:23:08
آهن ایمان 24500 0 02155508103 1400-12-04 16:49:36
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 22700 02162999080 1401-07-19 12:13:15
قیمت قوطی و پروفیل

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 22700 02162999080 1401-07-19 12:13:15
مهد فولاد 21000 0 02162999080 1401-06-30 12:28:42
تهران آهن 20100 0 02186073000 1401-05-11 14:08:49
مهد فولاد 26500 02162999080 1401-02-27 14:03:17
آهن پرایس 26100 0 09912708175 1401-02-24 15:30:14
آداک فلز 26100 0 04137720010 1401-02-24 13:13:56
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-02-17 15:05:36
مهد فولاد 25000 0 02162999080 1401-02-11 12:22:35
شهرآهن 22700 0 09034495680 1400-12-07 16:54:42
آهن ایمان 22800 0 02155508103 1400-12-04 16:48:49
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 22700 02162999080 1401-07-19 12:12:30
مهد فولاد 23000 02162999080 1401-07-19 12:10:25
مهد فولاد 26000 0 02162999080 1401-06-30 12:34:13
مهد فولاد 26000 0 02162999080 1401-06-30 12:33:58
مهد فولاد 23500 0 02162999080 1401-06-30 12:33:32
مهد فولاد 21000 0 02162999080 1401-06-30 12:28:42
قیمت قوطی و پروفیل

2.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 22700 02162999080 1401-07-19 12:12:30
آهن پلاس 21000 21000 02144384230 1401-05-05 15:44:11
آهنک 22500 22500 02191006007 1401-04-21 13:04:17
مهد فولاد 26000 02162999080 1401-02-27 14:03:53
آهن پرایس 26100 0 09912708175 1401-02-24 15:30:14
آداک فلز 26100 0 04137720010 1401-02-24 13:13:56
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-02-17 15:04:56
مهد فولاد 25000 0 02162999080 1401-02-11 12:22:06
تهران آهن 23000 0 02186073000 1400-12-22 16:11:49
تهران آهن 23000 6 02186073000 1400-12-21 16:52:51
شهرآهن 22700 0 09034495680 1400-12-07 16:52:41
آهن ایمان 22800 0 02155508103 1400-12-04 16:48:20
قیمت قوطی و پروفیل

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 23000 02162999080 1401-07-19 12:10:25
تهران آهن 20100 0 02186073000 1401-05-11 14:08:49
آهن پلاس 21700 21700 02144384230 1401-05-05 15:44:27
آهنک 23500 23500 02191006007 1401-04-21 13:02:56
مهد فولاد 26500 02162999080 1401-02-27 14:03:17
آهن پرایس 27100 09912708175 1401-02-24 15:28:34
آداک فلز 27100 04137720010 1401-02-24 13:10:32
تهران آهن 26500 0 02186073000 1401-02-17 15:04:08
مهد فولاد 26000 0 02162999080 1401-02-11 12:21:18
شهرآهن 23700 0 09034495680 1400-12-07 16:45:16
آهن ایمان 23700 0 02155508103 1400-12-04 16:47:22
قیمت قوطی و پروفیل

3.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 26100 0 09912708175 1401-02-24 15:30:14
آداک فلز 26100 0 04137720010 1401-02-24 13:13:56
قیمت قوطی و پروفیل

9

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 29000 0 02186073000 1401-01-21 15:22:33
قیمت قوطی و پروفیل

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 0 0 02162999080 1400-12-17 13:30:23
قیمت قوطی و پروفیل

1.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شهرآهن 0 0 09034495680 1400-12-07 16:44:30
آهن ایمان 0 0 02155508103 1400-12-04 16:46:41
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 28000 02162999080 1401-07-12 13:16:05
شرکت پروفیل مهدی 63000 63000 02166671560 1398-05-06 19:01:45
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 28000 02162999080 1401-07-12 13:16:05
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-05-18 13:09:29
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-17 15:18:43
مهد فولاد 26000 0 02162999080 1400-12-15 15:59:27
شهرآهن 0 0 09034495680 1400-12-07 17:02:04
آهن ایمان 27800 0 02155508103 1400-12-04 16:46:01
آهن آلات نوري 0 19500 09121542938 1399-10-03 20:01:57
سامانه آهن 0 19500 02191305404 1399-09-30 17:52:42
شرکت پروفیل مهدی 64000 64000 02166671560 1398-05-06 19:07:45
آریا فلز 6250 0 02166671008 1398-04-24 19:12:30
فولاد تجارت صفا 63000 0 02166671002 1398-04-24 00:07:59
شرکت پروفیل مهدی 65000 62500 02166671560 1398-04-23 01:29:32
حیدربیگی 6600 0 02166206316 1398-04-20 03:48:09
میلگرد مهدی 6800 0 02166314357 1398-04-19 22:38:41
شرکت پروفیل مهدی 31500 0 02166671560 1397-01-04 07:51:25
شرکت پروفیل مهدی 3300 0 02166671560 1396-11-30 08:19:36
آریا فلز 3050 2900 02166670055 1396-10-19 11:55:54
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 26600 02162999080 1401-07-12 13:15:34
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 26600 02162999080 1401-07-12 13:15:34
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-17 15:18:17
تهران آهن 27200 0 02186073000 1401-01-21 15:21:08
مهد فولاد 26000 0 02162999080 1400-12-15 15:56:39
شهرآهن 0 0 09034495680 1400-12-07 17:01:04
آهن ایمان 27800 0 02155508103 1400-12-04 16:45:41
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 19500 09201140382 1399-10-03 20:01:04
آهن آلات نوري 0 19500 09121542938 1399-09-30 21:06:40
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-09-29 18:43:41
آهن آلات ايفل 23000 22500 02166675073 1399-08-17 20:40:11
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 24000 02162999080 1401-07-12 13:14:53
سامانه آهن 0 19500 02191305404 1399-09-30 17:52:42
مینایی 7000 0 02155508185 1398-09-20 16:09:45
آریا فلز 6250 0 02166671008 1398-04-24 19:12:30
شرکت پروفیل مهدی 61000 0 02166671560 1398-04-23 01:24:29
تبریزی پور 6300 0 02166317236 1398-04-23 00:11:15
حیدربیگی 6600 0 02166206316 1398-04-20 03:48:09
میلگرد مهدی 6800 0 02166314357 1398-04-19 22:38:41
قیمت قوطی و پروفیل

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 24000 02162999080 1401-07-12 13:14:53
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-05-18 13:09:29
آهنک 24000 24000 02191006007 1401-04-21 13:05:39
قربانی 25300 0 09364029480 1401-03-04 15:14:11
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-02-17 15:17:56
آداک فلز 0 0 04137720010 1401-01-20 15:12:04
آهن پرایس 0 0 09912708175 1400-12-21 15:00:53
مهد فولاد 23500 0 02162999080 1400-12-15 15:54:15
شهرآهن 22500 0 09034495680 1400-12-07 17:00:28
آهن ایمان 23800 0 02155508103 1400-12-04 16:45:13
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 22200 09201140382 1399-10-17 17:48:54
سامانه آهن 0 21000 02191305404 1399-10-06 19:00:32
آهن آلات نوري 0 21000 09121542938 1399-10-06 18:59:31
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-10-03 20:00:17
کاویان 215000 0 09105693066 1399-08-21 00:28:49
آهن آلات ايفل 23000 22500 02166675073 1399-08-17 20:40:11
آهن‌آلات حاج محمدی 6300 0 02166292950 1398-05-30 23:38:50
شرکت پروفیل مهدی 63000 63000 02166671560 1398-05-06 19:02:34
شرکت پروفیل مهدی 63000 63000 02166671560 1398-05-06 19:01:45
شرکت پروفیل مهدی 65000 65000 02166671560 1398-05-06 19:00:42
شرکت پروفیل مهدی 63000 62000 02166671560 1398-05-05 22:12:14
آریا فلز 6150 0 02166671008 1398-04-24 19:11:45
شرکت پروفیل مهدی 61000 0 02166671560 1398-04-23 01:24:29
تبریزی پور 6300 0 02166317236 1398-04-23 00:11:15
آریا فلز 3050 2900 02166670055 1396-10-19 11:55:49
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 22800 02162999080 1401-07-12 13:14:23
آهن‌آلات حاج محمدی 25800 0 02166292950 1401-03-20 11:04:45
قیمت قوطی و پروفیل

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 22800 02162999080 1401-07-12 13:14:23
تهران آهن 20500 0 02186073000 1401-05-11 14:07:04
آهنک 22500 22500 02191006007 1401-04-21 13:04:47
قربانی 25000 0 09364029480 1401-03-04 15:13:54
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-02-17 15:17:27
آداک فلز 0 0 04137720010 1401-01-20 15:12:04
مهد فولاد 22900 0 02162999080 1400-12-15 15:53:16
شهرآهن 22500 0 09034495680 1400-12-07 16:58:28
آهن ایمان 23300 0 02155508103 1400-12-04 16:44:31
سامانه آهن 0 22200 02191305404 1399-10-17 17:48:33
آهن آلات نوري 0 20000 09121542938 1399-10-03 20:02:10
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 20000 09201140382 1399-09-30 21:09:20
آهن آلات ايفل 23000 22500 02166675073 1399-08-17 20:40:11
شرکت پروفیل مهدی 63000 62000 02166671560 1398-05-05 21:36:14
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 22000 0 02162999080 1401-07-07 11:10:20
مهد فولاد 22000 0 02162999080 1401-07-07 11:10:03
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 22200 09201140382 1399-10-17 17:48:54
سامانه آهن 0 22200 02191305404 1399-10-17 17:48:33
آهن آلات نوري 0 22200 09121542938 1399-10-17 17:48:11
آهن آلات نوري 0 23300 09121542938 1399-10-07 21:29:00
آهن آلات نوري 0 21000 09121542938 1399-10-06 18:59:31
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 21000 09201140382 1399-10-06 18:58:09
آهن آلات نوري 0 20000 09121542938 1399-10-03 20:02:10
آهن آلات نوري 0 19500 09121542938 1399-10-03 20:01:57
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 23300 09201140382 1399-10-03 20:01:23
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 19500 09201140382 1399-10-03 20:01:04
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-10-03 20:00:30
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-10-03 20:00:17
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 20000 09201140382 1399-09-30 21:09:20
آهن آلات نوري 0 19500 09121542938 1399-09-30 21:06:40
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-09-29 18:43:41
قیمت قوطی و پروفیل

2.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 22000 0 02162999080 1401-07-07 11:10:20
قربانی 25000 0 09364029480 1401-03-04 15:13:42
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-02-17 15:16:32
آداک فلز 0 0 04137720010 1401-01-20 15:12:04
تهران آهن 23600 0 02186073000 1400-12-22 16:06:45
تهران آهن 23300 0 02186073000 1400-12-21 16:45:22
آهن پرایس 0 0 09912708175 1400-12-21 15:00:08
تهران آهن 23300 0 02186073000 1400-12-17 14:40:41
مهد فولاد 22900 0 02162999080 1400-12-15 15:52:16
شهرآهن 22500 0 09034495680 1400-12-07 16:52:16
آهن ایمان 23300 0 02155508103 1400-12-04 16:44:02
تهران آهن 22600 0 02186073000 1400-12-01 22:45:02
آهن آلات نوري 0 22200 09121542938 1399-10-17 17:48:11
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 21000 09201140382 1399-10-06 18:58:09
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-10-03 20:00:30
آهن آلات ايفل 23000 22500 02166675073 1399-08-17 20:40:11
آهن البرز 5200 0 02166315701 1398-05-21 22:36:11
آهن‌آلات حاج محمدی 6200 0 02166292950 1398-05-20 21:04:13
قیمت قوطی و پروفیل

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 22000 0 02162999080 1401-07-07 11:10:03
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:56:23
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:55:31
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:54:57
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:54:38
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:53:47
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:53:09
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:52:19
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:51:42
همراه آهن 20560 20560 02155538000 1401-05-18 11:50:41
همراه آهن 20560 20560 02155538000 1401-05-18 11:50:21
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-05-11 14:07:24
قربانی 26000 0 09364029480 1401-03-04 15:13:20
تهران آهن 26500 0 02186073000 1401-02-17 15:15:58
آداک فلز 0 0 04137720010 1401-01-20 15:12:04
آهن پرایس 0 0 09912708175 1400-12-21 14:59:38
مهد فولاد 23700 0 02162999080 1400-12-15 15:49:58
شهرآهن 23500 0 09034495680 1400-12-07 16:49:01
آهن ایمان 23800 0 02155508103 1400-12-04 16:43:17
آهن آلات نوري 0 23300 09121542938 1399-10-07 21:29:00
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 23300 09201140382 1399-10-03 20:01:23
سامانه آهن 0 23000 02191305404 1399-09-26 18:36:12
کاویان 215000 0 09105693066 1399-08-21 00:28:40
آهن آلات ايفل 23000 0 02166675073 1399-08-17 20:50:46
آهن آلات ايفل 23000 22500 02166675073 1399-08-17 20:40:11
زارعی 11400 11300 02155508483 1399-04-02 20:58:48
آهن‌آلات حاج محمدی 6700 7200 02166292950 1398-10-03 18:28:57
مینایی 7000 0 02155508185 1398-09-20 16:09:45
آهن‌آلات حاج محمدی 7350 0 02166292950 1398-07-24 17:16:28
آهن‌آلات حاج محمدی 0 6050 02166292950 1398-07-11 16:29:45
برادران 0 5850 09126355779 1398-07-10 21:02:19
قیمت قوطی و پروفیل

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26500 0 02186073000 1401-05-18 13:09:52
تهران آهن 29000 0 02186073000 1401-02-17 15:19:14
مهد فولاد 28000 0 02162999080 1400-12-15 16:00:38
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:56:23
قیمت قوطی و پروفیل

90 * 90

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:55:31
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:54:57
آهن‌آلات حاج محمدی 0 6050 02166292950 1398-07-11 16:29:45
برادران 0 5850 09126355779 1398-07-10 21:02:19
قیمت قوطی و پروفیل

70 * 70

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:54:38
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:53:47
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:53:09
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:52:19
آهن البرز 5200 0 02166315701 1398-05-21 22:36:11
آهن‌آلات حاج محمدی 6200 0 02166292950 1398-05-20 21:04:13
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20400 20400 02155538000 1401-05-18 11:51:42
قیمت قوطی و پروفیل

25 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20560 20560 02155538000 1401-05-18 11:50:41
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20560 20560 02155538000 1401-05-18 11:50:21
قیمت قوطی و پروفیل

9

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 29000 0 02186073000 1401-04-15 13:59:31
قیمت قوطی و پروفیل

1.8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن‌آلات حاج محمدی 25800 0 02166292950 1401-03-20 11:04:45
آهن آلات ايفل 23000 22500 02166675073 1399-08-17 20:40:11
قیمت قوطی و پروفیل

3.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آداک فلز 0 0 04137720010 1401-01-20 15:12:04
آهن آلات ايفل 23000 22500 02166675073 1399-08-17 20:40:11
آهن‌آلات حاج محمدی 7400 0 02166292950 1398-11-03 18:10:32
قیمت قوطی و پروفیل

1.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شهرآهن 0 0 09034495680 1400-12-07 16:42:25
آهن آلات ايفل 23000 22500 02166675073 1399-08-17 20:40:11
قیمت قوطی و پروفیل

80 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه آهن 0 21000 02191305404 1399-10-06 19:00:32
کاویان 215000 0 09105693066 1399-08-21 00:28:49
شرکت پروفیل مهدی 63000 63000 02166671560 1398-05-06 19:02:34
قیمت قوطی و پروفیل

30*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه آهن 0 23000 02191305404 1399-09-26 18:36:12
کاویان 215000 0 09105693066 1399-08-21 00:28:40
آهن آلات ايفل 23000 0 02166675073 1399-08-17 20:50:46
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شرکت پروفیل مهدی 64000 64000 02166671560 1398-05-06 19:07:45
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شرکت پروفیل مهدی 65000 65000 02166671560 1398-05-06 19:00:42
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شرکت پروفیل مهدی 63000 62000 02166671560 1398-05-05 22:12:14
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شرکت پروفیل مهدی 63000 62000 02166671560 1398-05-05 21:36:14
قیمت قوطی و پروفیل

100 * 100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد تجارت صفا 63000 0 02166671002 1398-04-24 00:07:59
قیمت قوطی و پروفیل

80 * 100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شرکت پروفیل مهدی 65000 62500 02166671560 1398-04-23 01:29:32
قیمت قوطی و پروفیل

1

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات پاسارگاد 3900 0 02166314788 1397-02-13 09:03:19
اهن الات پاسارگاد 3900 0 02166314788 1397-02-13 09:03:17
اهن الات پاسارگاد 3900 0 02166314788 1397-02-13 09:03:15
قیمت قوطی و پروفیل

80*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات پاسارگاد 3900 0 02166314788 1397-02-13 09:03:19
قیمت قوطی و پروفیل

40*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات پاسارگاد 3900 0 02166314788 1397-02-13 09:03:17
قیمت قوطی و پروفیل

20*20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات پاسارگاد 3900 0 02166314788 1397-02-13 09:03:15
شرکت پروفیل مهدی 3300 0 02166671560 1396-11-30 08:19:36
قیمت قوطی و پروفیل

60*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آریا فلز 3050 2900 02166670055 1396-10-19 11:55:54
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 22000 0 02162999080 1401-07-07 11:14:35
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:39:48
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 19000 09201140382 1399-09-30 17:53:42
قیمت قوطی و پروفیل

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 22000 0 02162999080 1401-07-07 11:14:35
تهران آهن 20000 0 02186073000 1401-05-18 13:05:55
آهن پلاس 21000 21000 02144384230 1401-05-05 15:43:13
آهنک 23100 23100 02191006007 1401-05-05 15:00:45
آهنک 23000 23000 02191006007 1401-04-21 13:05:13
تهران آهن 23500 23500 02186073000 1401-04-11 12:18:43
آهن پرایس 25700 0 09912708175 1401-02-31 13:27:28
تهران آهن 25300 0 02186073000 1401-02-29 13:04:03
مهد فولاد 25700 02162999080 1401-02-27 14:02:17
آهن پرایس 0 0 09912708175 1400-12-21 14:55:22
آداک فلز 23000 0 04137720010 1400-12-16 13:44:02
آداک فلز 22800 0 04137720010 1400-12-14 12:06:34
شهرآهن 22800 0 09034495680 1400-12-07 16:59:45
سامانه آهن 0 22500 02191305404 1399-10-17 17:47:37
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 19000 09201140382 1399-09-30 17:53:42
آهن آلات نوري 0 19700 09121542938 1399-09-18 17:55:26
سامانه آهن 0 17900 02191305404 1399-09-15 22:54:35
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 21700 0 02162999080 1401-07-07 11:14:07
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:37:26
قیمت قوطی و پروفیل

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 21700 0 02162999080 1401-07-07 11:14:07
تهران آهن 20500 0 02186073000 1401-05-18 13:08:44
آهن پلاس 21000 21000 02144384230 1401-05-05 15:43:02
تهران آهن 23500 23500 02186073000 1401-04-11 12:18:43
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:45:52
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:45:10
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:44:36
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:44:12
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:43:27
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:43:09
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:41:45
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:41:27
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:40:56
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:40:31
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:39:48
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:39:20
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:38:10
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:37:52
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:37:26
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:37:08
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:36:36
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:36:00
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:34:42
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:34:22
تهران آهن 25300 0 02186073000 1401-02-29 13:04:03
مهد فولاد 25700 02162999080 1401-02-27 14:02:17
آهن پرایس 0 0 09912708175 1400-12-21 14:55:22
آداک فلز 23000 0 04137720010 1400-12-16 13:44:02
آداک فلز 22800 0 04137720010 1400-12-14 12:06:34
شهرآهن 22800 0 09034495680 1400-12-07 16:55:31
آهن آلات نوري 0 20000 09121542938 1399-09-30 21:06:12
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 19700 09201140382 1399-09-18 17:54:27
سامانه آهن 0 18000 02191305404 1399-09-12 20:41:15
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 21700 0 02162999080 1401-07-07 11:13:47
مهد فولاد 21700 0 02162999080 1401-07-07 11:13:28
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:36:00
سامانه آهن 0 22500 02191305404 1399-10-17 17:47:37
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 24000 09201140382 1399-10-17 17:45:15
آهن آلات نوري 0 22500 09121542938 1399-10-17 17:44:28
آهن آلات نوري 0 20000 09121542938 1399-09-30 21:06:12
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-09-30 17:53:06
آهن آلات نوري 0 22600 09121542938 1399-09-30 17:50:46
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-09-18 17:56:08
آهن آلات نوري 0 19700 09121542938 1399-09-18 17:55:26
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 19700 09201140382 1399-09-18 17:54:27
سامانه آهن 0 17900 02191305404 1399-09-15 22:54:35
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 17900 09201140382 1399-09-15 19:34:37
سامانه آهن 0 18000 02191305404 1399-09-12 20:41:15
آهن‌آلات حاج محمدی 4250 0 02166292950 1398-05-30 17:18:08
قیمت قوطی و پروفیل

2.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 21700 0 02162999080 1401-07-07 11:13:47
آهن پلاس 21000 21000 02144384230 1401-05-05 15:42:53
تهران آهن 23500 0 02186073000 1401-04-11 14:05:25
تهران آهن 23500 23500 02186073000 1401-04-11 12:18:43
تهران آهن 25300 02186073000 1401-02-29 13:02:03
آهن پرایس 0 0 09912708175 1400-12-21 14:55:22
آداک فلز 23000 0 04137720010 1400-12-16 13:44:02
مهد فولاد 22800 0 02162999080 1400-12-15 15:33:57
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-15 15:21:36
مهد فولاد 22800 0 02162999080 1400-12-14 12:44:02
آداک فلز 22800 0 04137720010 1400-12-14 12:06:34
شهرآهن 22800 0 09034495680 1400-12-07 16:50:24
آهن آلات نوري 0 22500 09121542938 1399-10-17 17:44:28
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-09-30 17:53:06
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 17900 09201140382 1399-09-15 19:34:37
قیمت قوطی و پروفیل

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 21700 0 02162999080 1401-07-07 11:13:28
تهران آهن 20500 0 02186073000 1401-05-18 13:08:44
آهن پلاس 21700 21700 02144384230 1401-05-05 15:42:28
آهنک 23500 23500 02191006007 1401-04-21 13:02:26
تهران آهن 26000 02186073000 1401-02-29 13:01:34
اهن انلاین 24300 24300 02154712 1401-02-27 16:09:00
مهد فولاد 25700 02162999080 1401-02-27 14:02:17
آهن پرایس 0 0 09912708175 1400-12-21 14:54:18
آداک فلز 23700 0 04137720010 1400-12-16 13:42:40
آداک فلز 23700 0 04137720010 1400-12-14 12:06:09
شهرآهن 23700 0 09034495680 1400-12-07 16:46:20
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 24000 09201140382 1399-10-17 17:45:15
آهن آلات نوري 0 22600 09121542938 1399-09-30 17:50:46
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-09-18 17:56:08
آهن‌آلات حاج محمدی 23500 0 02166292950 1398-10-04 19:01:09
آهن‌آلات حاج محمدی 4250 0 02166292950 1398-05-30 17:18:08
توبا 2900 0 02155449728 1396-10-18 05:09:25
قیمت قوطی و پروفیل

90 * 90

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:45:52
قیمت قوطی و پروفیل

70 * 70

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:45:10
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:44:36
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:44:12
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:43:27
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:43:09
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:41:45
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:41:27
اهن انلاین 24300 24300 02154712 1401-02-27 16:09:00
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:40:56
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:40:31
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:39:20
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:38:10
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:37:52
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:37:08
قیمت قوطی و پروفیل

25 * 25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:36:36
آهن پرایس 25700 0 09912708175 1401-02-31 13:27:28
قیمت قوطی و پروفیل

10 * 25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:34:42
قیمت قوطی و پروفیل

10 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:34:22
قیمت قوطی و پروفیل

3.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 0 0 09912708175 1400-12-21 14:55:22
آداک فلز 23000 0 04137720010 1400-12-16 13:44:02
آداک فلز 22800 0 04137720010 1400-12-14 12:06:34
تهران آهن 0 24400 02186073000 1400-09-29 15:50:06
قیمت قوطی و پروفیل

1.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات برادران خانوردیلو 0 15000 02166670027 1399-04-17 20:38:39
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 6000 0 02166315701 1398-05-15 14:44:27
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20800 02155538000 1401-06-29 12:32:06
قیمت قوطی و پروفیل

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20800 02155538000 1401-06-29 12:32:06
همراه آهن 20800 0 02155538000 1401-06-29 12:31:00
همراه آهن 20800 0 02155538000 1401-06-29 12:30:36
همراه آهن 20900 0 02155538000 1401-06-29 12:30:12
همراه آهن 20960 0 02155538000 1401-06-29 12:29:50
تهران آهن 21100 0 02186073000 1401-05-18 13:10:31
تهران آهن 24300 24300 02186073000 1401-04-11 12:17:42
آهن پرایس 27000 0 09912708175 1401-02-24 15:33:50
آداک فلز 27000 0 04137720010 1401-02-24 13:15:51
مرکز آهن 22200 0 03135155000 1400-12-18 13:03:27
مهد فولاد 23200 0 02162999080 1400-12-17 13:43:57
مهد فولاد 23700 0 02162999080 1400-12-15 14:58:53
تهران آهن 23700 0 02186073000 1400-12-09 13:50:43
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:23:45
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:23:07
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:22:38
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:22:20
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:21:56
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:21:27
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:20:17
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:19:51
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:18:57
مهد فولاد 23700 02162999080 1400-12-08 12:52:49
شهرآهن 23650 0 09034495680 1400-12-07 16:47:22
آهن ایمان 23600 0 02155508103 1400-12-04 16:38:35
آهن ایمان 23600 0 02155508103 1400-12-04 16:38:35
آهن‌آلات حاج محمدی 25500 0 02166292950 1400-07-07 09:55:00
آهن آلات نوري 0 21600 09121542938 1399-08-20 18:16:23
آهن آلات برادران خانوردیلو 19000 0 02166670027 1399-05-06 19:12:23
رضایی 0 10100 09351305288 1399-02-24 21:30:38
پیشرو صنعت 6730 0 02145306 1398-09-13 17:17:17
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 5680 09201140382 1398-08-11 16:31:48
برادران 5950 0 09126355779 1398-07-22 15:24:37
آهن‌آلات حاج محمدی 6050 0 02166292950 1398-07-11 16:29:51
حیدربیگی 6100 0 02166206316 1398-06-28 02:33:25
آهن البرز 0 6100 02166315701 1398-05-17 22:52:01
آهن البرز 0 6100 02166315701 1398-05-17 22:51:55
آهن البرز 0 6100 02166315701 1398-05-15 14:44:21
اهن الات خاکسار 3220 0 02435265636 1397-02-17 14:41:59
اهن الات خاکسار 3300 0 02435265636 1397-02-16 08:28:42
اهن الات خاکسار 3230 0 02435265636 1397-02-08 14:58:59
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20800 0 02155538000 1401-06-29 12:31:00
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:20:17
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:11:33
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20800 0 02155538000 1401-06-29 12:30:36
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20900 0 02155538000 1401-06-29 12:30:12
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:19:51
آهن آلات نوري 0 21600 09121542938 1399-08-20 18:16:23
آهن آلات برادران خانوردیلو 19000 0 02166670027 1399-05-06 19:12:23
آهن البرز 0 6100 02166315701 1398-05-17 22:51:55
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
همراه آهن 20960 0 02155538000 1401-06-29 12:29:50
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:18:57
قیمت قوطی و پروفیل

2.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 20100 0 02186073000 1401-05-18 13:11:00
تهران آهن 23500 23500 02186073000 1401-04-11 12:17:58
آداک فلز 26000 0 04137720010 1401-02-24 13:16:12
مهد فولاد 0 0 02162999080 1400-12-17 13:44:37
مهد فولاد 22700 0 02162999080 1400-12-15 15:05:32
مهد فولاد 0 0 02162999080 1400-12-15 15:01:11
تهران آهن 22700 0 02186073000 1400-12-09 13:51:09
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:16:12
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:15:52
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:14:37
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:14:12
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:11:33
مهد فولاد 0 0 02162999080 1400-12-08 12:53:26
شهرآهن 22650 0 09034495680 1400-12-07 16:51:35
آهن ایمان 21600 0 02155508103 1400-12-04 16:40:02
آهن‌آلات حاج محمدی 7100 0 02166292950 1398-11-01 21:48:26
قیمت قوطی و پروفیل

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 26000 0 09912708175 1401-02-24 15:34:47
آداک فلز 26000 0 04137720010 1401-02-24 13:16:26
مهد فولاد 22700 0 02162999080 1400-12-15 15:07:33
مهد فولاد 22700 0 02162999080 1400-12-15 15:06:17
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:28:28
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:27:35
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:27:06
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:26:26
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:26:02
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:25:03
آهن‌آلات حاج محمدی 9950 0 02166292950 1399-03-01 16:30:24
آهن‌آلات حاج محمدی 6400 0 02166292950 1398-09-25 18:00:52
آهن‌آلات حاج محمدی 6050 0 02166292950 1398-07-21 15:22:50
قیمت قوطی و پروفیل

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 0 0 02162999080 1400-12-15 15:12:48
قیمت قوطی و پروفیل

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 0 0 02162999080 1400-12-15 15:12:48
قیمت قوطی و پروفیل

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 0 0 02162999080 1400-12-15 15:11:07
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 26500 0 02162999080 1400-12-15 15:10:23
تهران آهن 26100 0 02186073000 1400-12-09 13:39:47
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:04:39
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 26500 0 02162999080 1400-12-15 15:09:05
تهران آهن 26100 0 02186073000 1400-12-09 13:39:34
قیمت قوطی و پروفیل

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 24500 0 02162999080 1400-12-15 15:08:16
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:03:04
میلگرد مهدی 4200 0 02166314357 1398-04-20 22:22:35
قیمت قوطی و پروفیل

100 * 100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:28:28
قیمت قوطی و پروفیل

80 * 80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:27:35
آهن‌آلات حاج محمدی 9950 0 02166292950 1399-03-01 16:30:24
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:27:06
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:26:26
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:23:07
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:16:12
آهن 555 170000 0 02166670158 1399-06-01 20:14:31
آهن‌آلات حاج محمدی 6400 0 02166292950 1398-09-25 18:00:52
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:26:02
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:22:38
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:15:52
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:25:03
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:22:20
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:14:37
آهن البرز 0 6100 02166315701 1398-05-17 22:52:01
قیمت قوطی و پروفیل

100 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:23:45
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:21:56
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:14:12
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 24300 0 02162999080 1400-12-09 13:21:27
قیمت قوطی و پروفیل

*

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن‌آلات حاج محمدی 25500 0 02166292950 1400-07-07 09:55:00
قیمت قوطی و پروفیل

1.8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن 555 170000 0 02166670158 1399-06-01 20:14:31
قیمت قوطی و پروفیل

10 * 10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن‌آلات حاج محمدی 7100 0 02166292950 1398-11-01 21:48:26
قیمت قوطی و پروفیل

80 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 5680 09201140382 1398-08-11 16:31:48
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حیدربیگی 6100 0 02166206316 1398-06-28 02:33:25
قیمت قوطی و پروفیل

1.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن‌آلات حاج محمدی 0 6300 02166292950 1398-06-02 21:17:30
قیمت قوطی و پروفیل

100 * 100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21500 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:09:31
قیمت قوطی و پروفیل

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21500 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:09:31
پارس فلز علی 0 0 22961825 1401-04-06 12:04:19
قیمت قوطی و پروفیل

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:08:36
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:08:12
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:05:59
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:03:43
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:03:23
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:03:03
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:02:49
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:02:24
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:02:04
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:01:47
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:01:19
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:00:56
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:00:38
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:00:08
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 12:56:47
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 12:56:04
فولاد کامدین تجارت دمیر 21300 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 12:53:37
فولاد کامدین تجارت دمیر 21300 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 12:53:17
فولاد کامدین تجارت دمیر 21300 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 12:52:56
فولاد کامدین تجارت دمیر 24100 24100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-04-14 11:42:40
فولاد کامدین تجارت دمیر 24100 24100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-04-14 11:41:36
فولاد کامدین تجارت دمیر 24200 24200 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-04-14 11:39:12
پارس فلز علی 0 0 22961825 1401-04-06 12:04:19
آهن تجارت عباسی 24200 0 02166671751 1401-03-11 12:15:48
قیمت قوطی و پروفیل

100 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:03:43
قیمت قوطی و پروفیل

90 * 90

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:03:23
قیمت قوطی و پروفیل

80 * 80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:03:03
قیمت قوطی و پروفیل

80 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:02:49
قیمت قوطی و پروفیل

70 * 70

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:02:24
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:02:04
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:01:47
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:01:19
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:00:56
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:00:38
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:00:08
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 12:56:47
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 12:56:04
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21300 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 12:53:37
قیمت قوطی و پروفیل

25 * 25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21300 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 12:53:17
قیمت قوطی و پروفیل

10 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 21300 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 12:52:56
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 24100 24100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-04-14 11:42:40
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 24100 24100 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-04-14 11:41:36
قیمت قوطی و پروفیل

20 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 24200 24200 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-04-14 11:39:12
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پارس فلز علی 0 0 22961825 1401-04-06 12:04:19
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پارس فلز علی 0 0 22961825 1401-04-06 12:04:19
افلاک آهن اصفهان 25800 25800 09131273851 1401-04-02 09:43:29
قیمت قوطی و پروفیل

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پارس فلز علی 0 0 22961825 1401-04-06 12:04:19
قیمت قوطی و پروفیل

2.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن تجارت عباسی 24000 0 02166671751 1401-03-11 12:16:44
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-05-18 13:04:51
آهن پلاس 27000 27000 02144384230 1401-05-05 15:47:48
مهد فولاد 27400 02162999080 1401-02-20 14:04:25
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-17 15:13:28
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-10-13 22:05:20
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 20000 09201140382 1399-10-09 20:55:51
آهن آلات نوري 0 19500 09121542938 1399-10-06 18:59:00
قیمت قوطی و پروفیل

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-05-18 13:04:51
آهنک 24000 24000 02191006007 1401-05-05 14:59:42
مهد فولاد 26300 02162999080 1401-02-20 14:03:35
آداک فلز 25500 04137720010 1401-02-19 12:44:03
تهران آهن 26400 0 02186073000 1401-02-17 15:12:21
آهن پرایس 0 0 09912708175 1400-12-21 14:58:52
مرکز آهن 21468 0 03135155000 1400-12-14 16:56:47
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 21500 09201140382 1399-10-13 22:03:08
آهن آلات نوري 0 21500 09121542938 1399-10-09 20:54:03
سامانه آهن 0 21000 02191305404 1399-09-29 18:43:20
آهن‌آلات حاج محمدی 7000 0 02166292950 1398-11-01 21:51:41
شرکت پروفیل مهدی 63500 63500 02166671560 1398-05-05 22:05:20
شرکت پروفیل مهدی 60000 0 02166671560 1398-04-26 17:41:58
تبریزی پور 6300 0 02166317236 1398-04-23 00:11:28
آهن الات دمیر چی 6100 0 02166670911 1398-04-22 21:11:33
فولاد غرب 6350 0 02166670001 1398-04-22 17:58:08
آهن آلات خان وردی لو 6200 0 02166670027 1398-04-22 17:16:15
قیمت قوطی و پروفیل

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 21000 0 02186073000 1401-05-18 13:04:01
آهن پلاس 21800 21800 02144384230 1401-05-05 15:46:36
آهنک 20900 20900 02191006007 1401-05-05 15:01:49
آهنک 22500 22500 02191006007 1401-04-21 13:04:35
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:47:17
مهد فولاد 25500 02162999080 1401-02-20 14:02:37
آداک فلز 25500 04137720010 1401-02-19 12:44:03
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-02-17 15:11:54
آهن پرایس 0 0 09912708175 1400-12-21 14:58:52
مرکز آهن 21468 0 03135155000 1400-12-14 16:56:47
آریا سپاهان اسپادانا 22800 0 03136067 1400-12-14 14:47:55
سامانه آهن 0 21500 02191305404 1399-10-13 22:04:56
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 21500 09201140382 1399-10-09 20:56:01
آهن آلات نوري 0 21000 09121542938 1399-10-07 21:28:27
شرکت پروفیل مهدی 63000 63000 02166671560 1398-05-05 22:06:24
مجید 0 5790 09363430601 1397-12-20 09:20:17
شرکت پروفیل مهدی 0 3200 02166671560 1397-01-04 07:50:48
قیمت قوطی و پروفیل

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 21000 0 02186073000 1401-05-18 13:04:01
آهن پلاس 22800 22800 02144384230 1401-05-05 15:45:56
آهنک 21700 21700 02191006007 1401-05-05 15:02:31
آداک فلز 26500 04137720010 1401-02-19 12:43:07
تهران آهن 26500 0 02186073000 1401-02-17 15:10:58
آهن پرایس 0 0 09912708175 1400-12-21 14:56:53
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1400-12-17 13:20:18
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1400-12-15 16:01:34
مرکز آهن 22019 0 03135155000 1400-12-14 16:55:23
آریا سپاهان اسپادانا 23500 0 03136067 1400-12-14 14:47:10
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1400-12-14 12:41:16
آهن‌آلات حاج محمدی 27400 0 02166292950 1400-08-19 13:10:21
آهن آلات نوري 0 23600 09121542938 1399-10-13 22:00:48
سامانه آهن 23600 0 02191305404 1399-10-09 20:55:25
سامانه آهن 0 23400 02191305404 1399-10-06 19:00:03
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 23000 09201140382 1399-09-26 18:44:43
روزبهی 195000 0 09123550685 1399-09-16 21:12:55
افخم فولاد شرق 18200 18100 09395443127 1399-09-10 15:44:18
افخم فولاد شرق 18400 18300 09395443127 1399-09-07 04:23:21
کاویان 215000 0 09105693066 1399-08-21 00:29:08
کاویان 215000 0 09105693066 1399-08-21 00:27:54
زارعی 11500 11400 02155508483 1399-04-02 20:59:01
پیشرو صنعت 6580 0 02145306 1398-09-13 17:16:17
حیدربیگی 6130 0 02166206316 1398-06-28 02:39:56
حیدربیگی 6150 0 02166206316 1398-06-28 02:33:51
آهن‌آلات حاج محمدی 6600 0 02166292950 1398-06-11 04:02:00
آهن‌آلات حاج محمدی 4350 0 02166292950 1398-05-30 16:57:40
برادران 63500 0 09126355779 1398-05-29 19:29:51
آهن البرز 6400 0 02166315701 1398-05-24 23:43:51
آهن‌آلات حاج محمدی 7200 0 02166292950 1398-05-24 02:56:12
اهن الات خاکسار 6170 0 02435265636 1398-04-30 06:40:14
پروفیل براتلو 7280 0 02166672361 1398-04-23 22:12:03
پروفیل براتلو 6250 0 02166672361 1398-04-23 22:07:58
آهن آلات کسری 6250 0 02166670694 1398-04-23 21:23:54
آهن آلات خان وردی لو 6250 6150 02166670027 1398-04-22 17:15:26
آهن براتلو 6250 6200 02166620351 1398-04-15 23:06:27
آهن یارلو 6350 6250 02166313254 1398-04-15 16:36:40
نما سنتر 6720 0 02155446086 1398-04-02 21:27:06
آهن میثاق 7200 0 09127063707 1398-02-29 18:42:30
مجید 0 5790 09363430601 1397-12-20 09:20:17
مجید 0 5790 09363430601 1397-12-20 09:20:17
شرکت رادین فولاد مهام 0 3700 02166316912 1397-04-25 21:16:30
اهن الات کوثر 3680 0 66316094 1397-04-11 19:10:46
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 22:43:39
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 22:43:37
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 22:43:27
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 22:43:25
اهن عسگری 3035 0 02166315563 1397-01-06 22:43:23
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 22:43:22
اهن عسگری 3050 0 02166315563 1397-01-06 22:43:21
متین 2970 0 02155509603 1396-11-07 09:22:42
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پلاس 27000 27000 02144384230 1401-05-05 15:47:41
مهد فولاد 27300 02162999080 1401-02-20 14:04:03
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-17 15:13:05
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-11 14:19:42
مرکز آهن 24221 0 03135155000 1400-12-14 16:57:53
آداک فلز 23200 0 04137720010 1400-12-04 15:26:27
آهن آلات نوري 0 20000 09121542938 1399-10-13 22:01:12
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-10-09 20:55:12
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 20800 09201140382 1399-09-26 21:19:33
قیمت قوطی و پروفیل

2.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پلاس 21800 21800 02144384230 1401-05-05 15:46:30
آهنک 20900 20900 02191006007 1401-05-05 15:02:05
آهنک 22500 22500 02191006007 1401-04-21 13:03:34
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:59:40
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:56:30
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:56:06
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:55:49
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:55:29
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:55:07
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:54:49
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:54:04
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:53:46
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:53:27
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:53:02
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:52:30
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:52:13
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:50:54
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:50:36
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:49:54
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:49:32
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:49:07
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:48:40
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:48:08
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:47:49
تهران آهن 27000 0 02186073000 1401-02-26 13:29:53
مهد فولاد 25500 02162999080 1401-02-20 14:01:38
آداک فلز 25500 04137720010 1401-02-19 12:44:03
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-02-17 15:11:27
آهن پرایس 0 0 09912708175 1400-12-21 14:58:52
مرکز آهن 21468 0 03135155000 1400-12-14 16:55:59
آریا سپاهان اسپادانا 22800 0 03136067 1400-12-14 14:47:55
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 21500 09201140382 1399-10-13 22:02:07
آهن آلات نوري 0 21500 09121542938 1399-10-09 20:54:37
سامانه آهن 0 21000 02191305404 1399-10-07 21:29:38
آهن آلات برادران خانوردیلو 19000 0 02166670027 1399-05-06 19:12:09
فرید 0 5500 02166143540 1398-10-02 15:32:37
آهن‌آلات حاج محمدی 0 6600 02166292950 1398-10-01 18:52:21
مینایی 7000 0 02155508185 1398-09-20 16:10:33
قیمت قوطی و پروفیل

9

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27000 0 02186073000 1401-04-15 14:00:55
قیمت قوطی و پروفیل

90 * 90

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:59:40
قیمت قوطی و پروفیل

80 * 80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:56:30
قیمت قوطی و پروفیل

70 * 70

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:56:06
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:55:49
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:55:29
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:55:07
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:54:49
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:54:04
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:53:46
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:53:27
فرید 0 5500 02166143540 1398-10-02 15:32:37
آهن‌آلات حاج محمدی 0 6600 02166292950 1398-10-01 18:52:21
شرکت پروفیل مهدی 60000 0 02166671560 1398-04-26 17:41:58
تبریزی پور 6300 0 02166317236 1398-04-23 00:11:28
آهن الات دمیر چی 6100 0 02166670911 1398-04-22 21:11:33
فولاد غرب 6350 0 02166670001 1398-04-22 17:58:08
آهن آلات خان وردی لو 6200 0 02166670027 1398-04-22 17:16:15
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:53:02
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:52:30
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 20000 09201140382 1399-10-09 20:55:51
آهن آلات نوري 0 21000 09121542938 1399-10-07 21:28:27
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 20800 09201140382 1399-09-26 21:19:33
شرکت پروفیل مهدی 63500 63500 02166671560 1398-05-05 22:05:20
مجید 0 5790 09363430601 1397-12-20 09:20:17
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:52:13
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:50:54
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 25200 0 09912708175 1401-02-31 13:50:36