آهنگر فولاد


معرفی


14
14
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
میانه
A3
12 متری
مشکی
16
آهنگر فولاد
11650
0
1399-09-17 16:18:53

کالا ها

میلگرد
20
میانه
A3
12 متری
مشکی
20
آهنگر فولاد
11650
0
1399-09-17 16:19:53
میلگرد
18
میانه
A3
12 متری
مشکی
18
آهنگر فولاد
11650
0
1399-09-17 16:19:22
میلگرد
16
میانه
A3
12 متری
مشکی
16
آهنگر فولاد
11650
0
1399-09-17 16:18:53
میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
آهنگر فولاد
0
15550
1399-09-16 19:47:00
میلگرد
5.5
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
5.5
آهنگر فولاد
0
15550
1399-09-16 19:46:40


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 16:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 21:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 08:21:22