فولاد پاسارگاد امیر


معرفی


11
34
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
22
فولاد پاسارگاد امیر
18000
1400-06-01 20:18:02

کالا ها

تیرآهن
20
فایکو
انبار تهران
20
فولاد پاسارگاد امیر
15500
1400-07-25 14:16:48
تیرآهن
14
فایکو
انبار تهران
14
فولاد پاسارگاد امیر
15500
1400-07-25 14:16:48
تیرآهن
16
فایکو
انبار تهران
16
فولاد پاسارگاد امیر
15500
1400-07-25 14:16:48
میلگرد
10
خرمدشت
A3
12 متری
مشکی
10
فولاد پاسارگاد امیر
0
0
1400-07-25 12:54:40
میلگرد
12
خرمدشت
A3
12 متری
مشکی
12
فولاد پاسارگاد امیر
0
0
1400-07-25 12:54:40


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2080
0
نیشابور
22
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
22
1397-12-05 08:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
22
1397-12-05 08:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
22
1397-12-05 08:21:22