فولاد پاسارگاد امیر


معرفی


11
34
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
فولاد پاسارگاد امیر
0
0
1400-07-22 11:47:27

کالا ها

تیرآهن
20
فایکو
انبار تهران
20
فولاد پاسارگاد امیر
15500
1400-07-25 14:16:48
تیرآهن
14
فایکو
انبار تهران
14
فولاد پاسارگاد امیر
15500
1400-07-25 14:16:48
تیرآهن
16
فایکو
انبار تهران
16
فولاد پاسارگاد امیر
15500
1400-07-25 14:16:48
میلگرد
10
خرمدشت
A3
12 متری
مشکی
10
فولاد پاسارگاد امیر
0
0
1400-07-25 12:54:40
میلگرد
12
خرمدشت
A3
12 متری
مشکی
12
فولاد پاسارگاد امیر
0
0
1400-07-25 12:54:40


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 16:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 21:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 08:21:22