سبحان شاکری


معرفی


41
71
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
میانه
A3
12 متری
مشکی
14
سبحان شاکری
15050
1400-06-29 17:59:00

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
سبحان شاکری
15670
1400-07-26 14:06:19
میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
سبحان شاکری
15670
1400-07-26 14:06:19
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
سبحان شاکری
15670
1400-07-26 14:06:19
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
سبحان شاکری
15670
1400-07-26 14:06:19
میلگرد
22
فایکو
A3
12 متری
مشکی
22
سبحان شاکری
15670
1400-07-26 14:06:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 16:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 21:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 08:21:19