آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ملایر
14
آهن امروز
4600
0
1397-12-02 09:53:17

کالا ها

میلگرد
14
میانه
14
آهن امروز
4100
0
1397-12-02 09:53:14


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4230
ظفر بناب
14
1397-12-05 08:21:23
آهن امروز
0
4100
میانه
14
1397-12-02 09:53:14
آهن امروز
0
2405
سپهر ایرانیان
14
1397-12-02 09:53:18
آهن امروز
0
4750
ذوب آهن
14
1397-12-05 10:36:06