آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ملایر
14
آهن امروز
4600
0
1397-12-02 09:53:17

کالا ها

میلگرد
22
آریان فولاد
22
آهن امروز
5000
0
1398-01-31 16:29:39
میلگرد
20
آریان فولاد
20
آهن امروز
4780
0
1398-01-31 16:29:39
میلگرد
20
پرشین
20
آهن امروز
4780
0
1398-01-31 16:29:39
میلگرد
20
نیشابور
20
آهن امروز
4880
0
1398-01-31 16:29:39
میلگرد
20
میانه
20
آهن امروز
4880
0
1398-01-31 16:29:39


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4230
ظفر بناب
14
1397-12-05 08:21:23
آهن امروز
0
4100
میانه
14
1397-12-02 09:53:14
آهن امروز
0
2405
سپهر ایرانیان
14
1397-12-02 09:53:18
آهن امروز
0
4750
ذوب آهن
14
1397-12-05 10:36:06