آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
آناهیتا
10
آهن امروز
4870
0
1397-12-05 10:36:08

کالا ها

میلگرد
18
آریان فولاد
18
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 14:02:16
میلگرد
18
میانه
18
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 14:02:16
تیرآهن
30
ذوب آهن اصفهان
30
آهن امروز
2985000
0
1398-02-02 14:02:06
تیرآهن
27
ذوب آهن اصفهان
27
آهن امروز
1840000
0
1398-02-02 14:02:06
تیرآهن
24
ذوب آهن اصفهان
24
آهن امروز
1635000
0
1398-02-02 14:02:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4700
فایکو
10
1397-12-05 10:36:06
آهن امروز
0
5080
پرشین
10
1397-12-05 10:36:08
آهن امروز
0
4800
حسن رود
10
1397-12-05 10:36:09
آهن امروز
0
4800
ظفر بناب
10
1397-12-05 10:36:10