آهن امروز


برای خرید تماس بگیرید


0
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
ظفر بناب
18
آهن امروز
4770
0
1397-12-05 10:36:10

کالا ها

تیرآهن
30
ذوب آهن اصفهان
30
آهن امروز
2985000
0
1398-01-31 16:29:14
تیرآهن
27
ذوب آهن اصفهان
27
آهن امروز
1840000
0
1398-01-31 16:29:14
تیرآهن
24
ذوب آهن اصفهان
24
آهن امروز
1635000
0
1398-01-31 16:29:14
تیرآهن
22
ذوب آهن اصفهان
22
آهن امروز
1440000
0
1398-01-31 16:29:14
تیرآهن
20
ذوب آهن اصفهان
20
آهن امروز
1345000
0
1398-01-31 16:29:14


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4140
حسن رود
18
1397-12-05 08:21:23
آهن امروز
0
4670
ذوب آهن
18
1397-12-05 10:36:06
آهن امروز
0
4740
فایکو
18
1397-12-05 10:36:06
آهن امروز
0
4780
پرشین
18
1397-12-05 10:36:07