آهن امروز


برای خرید تماس بگیرید


0
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
ظفر بناب
18
آهن امروز
4770
0
1397-12-05 10:36:10

کالا ها

میلگرد
12
فولاد کاوه تیکمه داش
12
آهن امروز
4010
0
1397-12-02 09:53:29
میلگرد
16
کیان کاشان
16
آهن امروز
3350
0
1397-12-02 09:53:28
میلگرد
25
کوثر اهواز
25
آهن امروز
4600
0
1397-12-02 09:53:28
میلگرد
25
سیرجان
25
آهن امروز
4600
0
1397-12-02 09:53:27
میلگرد
12
الماس تاکستان
12
آهن امروز
3400
0
1397-12-02 09:53:26


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4140
حسن رود
18
1397-12-05 08:21:23
آهن امروز
0
4670
ذوب آهن
18
1397-12-05 10:36:06
آهن امروز
0
4740
فایکو
18
1397-12-05 10:36:06
آهن امروز
0
4780
پرشین
18
1397-12-05 10:36:07