آهن امروز


برای خرید تماس بگیرید


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
ظفر بناب
18
آهن امروز
4770
0
1397-12-05 10:36:10

کالا ها

تیرآهن
22
ذوب آهن اصفهان
22
آهن امروز
1440000
0
1398-02-02 14:02:06
تیرآهن
20
ذوب آهن اصفهان
20
آهن امروز
1345000
0
1398-02-02 14:02:06
تیرآهن
18
ذوب آهن اصفهان
18
آهن امروز
1005000
0
1398-02-02 14:02:06
تیرآهن
16
فایکو
16
آهن امروز
835000
0
1398-02-02 14:02:06
تیرآهن
16
ذوب آهن اصفهان
16
آهن امروز
844000
0
1398-02-02 14:02:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4140
حسن رود
18
1397-12-05 08:21:23
آهن امروز
0
4670
ذوب آهن
18
1397-12-05 10:36:06
آهن امروز
0
4740
فایکو
18
1397-12-05 10:36:06
آهن امروز
0
4780
پرشین
18
1397-12-05 10:36:07