آهن امروز


برای خرید تماس بگیرید


0
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
ظفر بناب
18
آهن امروز
4770
0
1397-12-05 10:36:10

کالا ها

تیرآهن
14
کرمانشاه
14
آهن امروز
684000
0
1398-02-02 14:02:06
تیرآهن
14
ذوب آهن اصفهان
14
آهن امروز
823000
0
1398-02-02 14:02:06
تیرآهن
12
ذوب آهن اصفهان
12
آهن امروز
705000
0
1398-02-02 14:02:06
تیرآهن
10
ترک
10
آهن امروز
1200000
0
1398-02-02 14:02:06
تیرآهن
8
ترک
8
آهن امروز
630000
0
1398-02-02 14:02:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4140
حسن رود
18
1397-12-05 08:21:23
آهن امروز
0
4670
ذوب آهن
18
1397-12-05 10:36:06
آهن امروز
0
4740
فایکو
18
1397-12-05 10:36:06
آهن امروز
0
4780
پرشین
18
1397-12-05 10:36:07