فولاد گسترپارس


معرفی


0
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
میانه
A3
مشکی
مشکی
10
فولاد گسترپارس
0
2280
1397-12-05 08:21:19

کالا ها

میلگرد
10
میانه
A3
مشکی
مشکی
10
فولاد گسترپارس
0
2280
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
16
میانه
A3
مشکی
مشکی
16
فولاد گسترپارس
2060
2090
1396-09-13 21:39:40
میلگرد
14
میانه
A3
مشکی
مشکی
14
فولاد گسترپارس
2065
2090
1396-09-13 21:38:48
میلگرد
12
میانه
A3
مشکی
مشکی
12
فولاد گسترپارس
2100
2135
1396-09-13 21:37:37
میلگرد
16
میانه
A3
مشکی
مشکی
16
فولاد گسترپارس
2065
2100
1396-09-12 16:56:05


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 08:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
10
1397-12-05 08:21:22