بورس میلگرد


معرفی


0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
آریان فولاد
A2
مشکی
مشکی
10
بورس میلگرد
0
2110
1397-12-05 08:21:19

کالا ها

میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
20
بورس میلگرد
0
2110
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
10
آریان فولاد
A2
مشکی
مشکی
10
بورس میلگرد
0
2110
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
14
میانه
A3
مشکی
مشکی
14
بورس میلگرد
0
2095
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
18
میانه
A3
مشکی
مشکی
18
بورس میلگرد
0
2095
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
بورس میلگرد
0
2095
1397-12-05 08:21:19


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 08:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 08:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
10
1397-12-05 08:21:22