پاسارگاد


معرفی


0
9
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
قزوین
A2
مشکی
مشکی
10
پاسارگاد
0
2080
1397-12-05 08:21:19

کالا ها

میلگرد
10
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
10
پاسارگاد
0
2150
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
12
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
12
پاسارگاد
0
2150
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
14
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
14
پاسارگاد
0
2080
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
16
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
16
پاسارگاد
0
2080
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
18
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
18
پاسارگاد
0
2080
1397-12-05 08:21:19


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 08:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
10
1397-12-05 08:21:22