بورس میلگرد


معرفی


0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
میانه
A3
مشکی
مشکی
18
بورس میلگرد
0
2095
1397-12-05 08:21:19

کالا ها

میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
20
بورس میلگرد
0
2110
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
10
آریان فولاد
A2
مشکی
مشکی
10
بورس میلگرد
0
2110
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
14
میانه
A3
مشکی
مشکی
14
بورس میلگرد
0
2095
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
18
میانه
A3
مشکی
مشکی
18
بورس میلگرد
0
2095
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
بورس میلگرد
0
2095
1397-12-05 08:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 16:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 08:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
18
1397-12-05 08:21:22