بنگاه محمدی


معرفی


0
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
شاهرود
A3
مشکی
مشکی
10
بنگاه محمدی
2200
0
1397-12-05 08:21:22

کالا ها

میلگرد
10
شاهرود
A3
مشکی
مشکی
10
بنگاه محمدی
2200
0
1397-12-05 08:21:22
میلگرد
20
شاهرود
A3
مشکی
مشکی
20
بنگاه محمدی
2085
0
1397-12-05 08:21:22
میلگرد
14
شاهرود
A3
مشکی
مشکی
14
بنگاه محمدی
2200
0
1397-12-05 08:21:22
میلگرد
16
شاهرود
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه محمدی
2200
0
1397-12-05 08:21:22
میلگرد
18
شاهرود
A3
مشکی
مشکی
18
بنگاه محمدی
2200
0
1397-12-05 08:21:22


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 08:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 08:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 08:21:19