آهن آلات حیدریان


معرفی


-9846
2675
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
آناهیتا
12
آهن آلات حیدریان
5250
0
1398-01-25 12:36:04

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 23:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4200
پارس آرمان
12
1397-12-05 08:21:23
آهن امروز
0
4010
فولاد کاوه تیکمه داش
12
1397-12-05 08:21:23
آهن امروز
0
4100
فایکو
12
1397-12-05 08:21:23
آهن امروز
0
4170
نیشابور
12
1397-12-05 08:21:23