انبار پارس


معرفی


0
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
سیادن ابهر
A3
مشکی
مشکی
16
انبار پارس
0
2170
1397-12-05 08:21:19

کالا ها

میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
انبار پارس
0
2475
1397-12-05 08:21:20
میلگرد
14
سیادن ابهر
A3
مشکی
مشکی
14
انبار پارس
0
2170
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
16
سیادن ابهر
A3
مشکی
مشکی
16
انبار پارس
0
2170
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
18
سیادن ابهر
A3
مشکی
مشکی
18
انبار پارس
0
2170
1397-12-05 08:21:19
میلگرد
20
سیادن ابهر
A3
مشکی
مشکی
20
انبار پارس
0
2170
1397-12-05 08:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 16:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 21:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 08:21:22