امید


معرفی


0
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
18
امید
0
2230
1397-12-05 08:21:20

کالا ها

میلگرد
16
میانه
A3
مشکی
مشکی
16
امید
0
2200
1397-12-05 08:21:20
میلگرد
18
میانه
A3
مشکی
مشکی
18
امید
0
2200
1397-12-05 08:21:20
میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
امید
0
2200
1397-12-05 08:21:20
میلگرد
14
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
14
امید
0
2230
1397-12-05 08:21:20
میلگرد
18
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
18
امید
0
2230
1397-12-05 08:21:20


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 16:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 08:21:22