آهن آلات حیدریان


معرفی


-9846
2675
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
آریا ذوب
16
آهن آلات حیدریان
4750
0
1398-01-31 16:30:49

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 23:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
3350
کیان کاشان
16
1397-12-05 08:21:23
آهن امروز
0
4100
پرشین
16
1397-12-05 08:21:23
آهن امروز
0
4280
آناهیتا
16
1397-12-05 08:21:23
آهن امروز
0
4220
بافق یزد
16
1397-12-02 09:53:15