فولاد چلسی


معرفی


1
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
فولاد چلسی
0
2800
1397-12-05 08:21:20

کالا ها

میلگرد
6
ملایر
A2
مشکی
مشکی
6
فولاد چلسی
0
3310
1397-12-05 08:21:20
میلگرد
8
سپهر ایرانیان
A2
مشکی
مشکی
8
فولاد چلسی
0
2910
1397-12-05 08:21:20
میلگرد
10
سپهر ایرانیان
A2
مشکی
مشکی
10
فولاد چلسی
0
2810
1397-12-05 08:21:20
میلگرد
14
کیان ابهر
A2
مشکی
مشکی
14
فولاد چلسی
0
2800
1397-12-05 08:21:20
میلگرد
16
کیان ابهر
A2
مشکی
مشکی
16
فولاد چلسی
0
2800
1397-12-05 08:21:20


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2080
0
نیشابور
22
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
22
1397-12-05 08:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
22
1397-12-05 08:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
22
1397-12-05 08:21:22