آهن آلات حیدریان


معرفی


-9846
2675
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
آریا ذوب
14
آهن آلات حیدریان
4930
0
1398-02-03 13:53:01

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 23:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4230
ظفر بناب
14
1397-12-05 08:21:23
آهن امروز
0
4100
میانه
14
1397-12-02 09:53:14
آهن امروز
0
4600
ملایر
14
1397-12-02 09:53:17
آهن امروز
0
2405
سپهر ایرانیان
14
1397-12-02 09:53:18