آهن آلات حیدریان


معرفی


-9846
2675
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
28
شاهرود
28
آهن آلات حیدریان
5250
0
1398-02-17 23:07:06

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 23:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 23:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
3200
آریان فولاد
28
1397-12-02 09:53:14
آهن امروز
0
4750
شاهین بناب
28
1397-12-02 09:53:15
آهن امروز
0
3900
شاهرود
28
1397-12-02 09:53:16
آهن امروز
0
4500
ذوب آهن
28
1397-12-05 10:36:06