فولاد مهر آداك


معرفی


105
21
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
22
فولاد مهر آداك
0
5000
1398-02-26 18:02:54

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد مهر آداك
0
5000
1398-02-26 18:05:34
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
فولاد مهر آداك
0
5000
1398-02-26 18:05:27
میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
فولاد مهر آداك
0
5000
1398-02-26 18:05:10
میلگرد
25
فایکو
A3
12 متری
مشکی
25
فولاد مهر آداك
0
5000
1398-02-26 18:05:03
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد مهر آداك
0
5000
1398-02-26 18:04:50


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2080
0
نیشابور
22
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
22
1397-12-05 08:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
22
1397-12-05 08:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
22
1397-12-05 08:21:22