اهن کاوه


معرفی


1150
33
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
خرمدشت
A3
12 متری
مشکی
10
اهن کاوه
0
4250
1398-04-09 19:37:30

کالا ها

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
اهن کاوه
0
4690
1398-03-19 19:37:20
میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
اهن کاوه
0
4690
1398-03-19 19:37:20
میلگرد
22
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
22
اهن کاوه
0
4690
1398-03-19 19:37:20
میلگرد
14
پرشین
A3
12 متری
مشکی
14
اهن کاوه
0
4640
1398-03-19 19:36:46
میلگرد
25
پرشین
A3
12 متری
مشکی
25
اهن کاوه
0
4640
1398-03-19 19:36:46


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 08:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 08:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 08:21:19