اهن کاوه


معرفی


1150
33
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
قزوین
A3
12 متری
مشکی
10
اهن کاوه
0
4250
1398-04-09 19:37:06

کالا ها

میلگرد
10
قزوین
A3
12 متری
مشکی
10
اهن کاوه
0
0
1398-04-26 17:59:11
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اهن کاوه
0
4200
1398-04-26 17:58:27
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن کاوه
0
4200
1398-04-26 17:57:36
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن کاوه
0
4320
1398-04-09 19:40:31
میلگرد
16
پرشین
A3
12 متری
مشکی
16
اهن کاوه
0
4310
1398-04-09 19:38:56


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 08:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 08:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 08:21:19