اهن کاوه


معرفی


1150
33
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
قزوین
A3
12 متری
مشکی
10
اهن کاوه
0
4250
1398-04-09 19:37:06

کالا ها

میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
اهن کاوه
0
4660
1398-03-19 19:35:30
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
اهن کاوه
0
4660
1398-03-19 19:35:30
میلگرد
22
فایکو
A3
12 متری
مشکی
22
اهن کاوه
0
4660
1398-03-19 19:35:30
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن کاوه
0
4690
1398-03-19 19:34:55
میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
اهن کاوه
0
4690
1398-03-19 19:34:55


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 08:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 08:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 08:21:19