آهن آلات انصاری


معرفی


5
1
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
آهن آلات انصاری
0
4300
1398-04-04 18:14:41

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
آهن آلات انصاری
0
4300
1398-04-04 18:14:41


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 16:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 21:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 08:21:19