میرزایی


معرفی


1
1
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
22
میرزایی
4270
4270
1398-04-16 17:22:32

کالا ها

میلگرد
22
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
22
میرزایی
4270
4270
1398-04-16 17:22:32


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2080
0
نیشابور
22
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
22
1397-12-05 08:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
22
1397-12-05 08:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
22
1397-12-05 08:21:22