میلگرد طاها


معرفی


1
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
10
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 22:59:19

کالا ها

میلگرد
10
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
10
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 22:59:19
میلگرد
20
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
20
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 22:59:19
میلگرد
14
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
14
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 22:59:19
میلگرد
16
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
16
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 22:59:19
میلگرد
18
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
18
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 22:59:19


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 08:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 08:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 08:21:19