میلگرد حسنلو


معرفی


8
14
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
ذوب آهن
A1
12 متری
مشکی
16
میلگرد حسنلو
5900
0
1398-04-18 19:01:15

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A1
12 متری
مشکی
16
میلگرد حسنلو
5900
0
1398-04-18 19:01:15
میلگرد
12
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
12
میلگرد حسنلو
52200
52500
1398-04-15 19:25:01
میلگرد
18
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
18
میلگرد حسنلو
52200
52500
1398-04-15 19:25:01
میلگرد
14
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
14
میلگرد حسنلو
52200
52500
1398-04-15 19:25:01
میلگرد
25
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
25
میلگرد حسنلو
52200
52500
1398-04-15 19:25:01


قیمت پیشنهادی

میلگرد حسنلو
0
53200
نورد تهران
16
1398-04-05 18:38:07
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
16
1398-04-15 19:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
16
1398-04-16 18:18:17
اهن الات حاج محمدی
4130
0
شاهین بناب
16
1398-05-27 04:31:23