فولاد غرب


معرفی


9
13
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
پرشین
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد غرب
0
4170
1398-04-22 17:56:29

کالا ها

میلگرد
10
پرشین
A3
12 متری
مشکی
10
فولاد غرب
0
6300
1398-04-26 18:53:43
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد غرب
0
6300
1398-04-26 18:53:15
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
فولاد غرب
0
42500
1398-04-26 18:50:53
میلگرد
18
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد غرب
0
41800
1398-04-26 18:50:39
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد غرب
0
41800
1398-04-26 18:12:53


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 16:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 21:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 08:21:19