امیر حسین خلج


معرفی


7
19
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
12
امیر حسین خلج
4080
4200
1398-04-26 17:06:41

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
امیر حسین خلج
0
4200
1398-04-26 17:16:30
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
امیر حسین خلج
0
4260
1398-04-26 17:16:06
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
امیر حسین خلج
4200
0
1398-04-26 17:15:29
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
امیر حسین خلج
0
4270
1398-04-26 17:15:15
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
امیر حسین خلج
0
4270
1398-04-26 17:15:04


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 08:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 21:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 08:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 08:21:22