رضایی


معرفی


206
65
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4100
1398-04-26 19:28:51

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4200
1398-05-01 01:07:00
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
رضایی
4200
0
1398-05-01 01:06:49
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
رضایی
4200
0
1398-05-01 01:06:38
میلگرد
16
شاهرود
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
4200
0
1398-05-01 01:06:27
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
رضایی
0
4200
1398-05-01 01:06:12


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 16:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 21:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 08:21:22