بهاران


معرفی


111
68
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
18
بهاران
0
3990
1398-04-29 19:44:43

کالا ها

میلگرد
10
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
10
بهاران
0
4070
1398-05-02 16:40:13
میلگرد
12
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
12
بهاران
4120
0
1398-05-02 16:40:01
میلگرد
14
سیرجان
A3
12 متری
مشکی
14
بهاران
0
4080
1398-05-02 16:39:36
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
بهاران
4150
0
1398-05-02 16:39:28
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
بهاران
4090
4090
1398-05-02 16:39:20


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 16:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 08:21:22