میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
0
4050
1398-04-30 00:55:10

کالا ها

میلگرد
18
شاهرود
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
0
4000
1398-06-30 19:11:45
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 19:10:52
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 19:10:46
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 19:10:37
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد متین
0
4030
1398-06-30 19:10:31


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 16:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 08:21:22