میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
8
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد متین
0
4280
1398-04-30 00:58:20

کالا ها

میلگرد
18
شاهرود
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد متین
0
4000
1398-06-30 19:11:45
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 19:10:52
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 19:10:46
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 19:10:37
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد متین
0
4030
1398-06-30 19:10:31


قیمت پیشنهادی

فروشگاه آهن آلات حامی
0
2295
ظفر بناب
8
1397-12-05 08:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2370
روهینا دزفول
8
1397-12-05 08:21:22
بنگاه حافظ
0
2390
سیادن ابهر
8
1397-12-05 08:21:22
اهن عسگری
2580
0
قزوین
8
1397-12-05 08:21:20