نگین فولاد السا


معرفی


132
36
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
28
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
28
نگین فولاد السا
4145
1398-07-20 19:47:43

کالا ها

تیرآهن
30
ذوب آهن
انبار تهران
30
نگین فولاد السا
2975000
1398-07-20 19:49:57
میلگرد
10
سیادن ابهر
A2
12 متری
مشکی
10
نگین فولاد السا
4140
1398-07-20 19:49:27
میلگرد
12
سیادن ابهر
A2
12 متری
مشکی
12
نگین فولاد السا
4140
1398-07-20 19:49:24
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
نگین فولاد السا
4150
1398-07-20 19:49:16
میلگرد
25
فایکو
A3
12 متری
مشکی
25
نگین فولاد السا
4150
1398-07-20 19:49:09


قیمت پیشنهادی

فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
28
1397-12-05 08:21:22
آهن مهدوی
0
2240
آذر امین
28
1397-12-05 08:21:22
زاگرس
1980
0
نیشابور
28
1397-12-05 08:21:19
بنگاه حافظ
0
2260
نیشابور
28
1397-12-05 08:21:22