فرید


معرفی


488
32
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
پرشین
A3
12 متری
مشکی
10
فرید
0
4700
1398-09-23 16:39:54

کالا ها

میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
فرید
0
4950
1398-10-21 16:16:06
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
فرید
0
49950
1398-10-21 16:15:52
میلگرد
14
پرشین
A3
12 متری
مشکی
14
فرید
0
4800
1398-10-17 16:46:10
میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
فرید
0
4850
1398-10-17 16:45:57
میلگرد
18
میانه
A3
12 متری
مشکی
18
فرید
0
4950
1398-10-15 17:42:51


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 08:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 08:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 08:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 08:21:19