آکام فولاد رسام


معرفی


14
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
16
آکام فولاد رسام
6200
1399-01-26 21:06:47

کالا ها

میلگرد
14
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
14
آکام فولاد رسام
0
6200
1399-01-26 21:06:47
میلگرد
25
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
25
آکام فولاد رسام
6200
1399-01-26 21:06:47
میلگرد
18
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
18
آکام فولاد رسام
6200
1399-01-26 21:06:47
میلگرد
20
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
20
آکام فولاد رسام
6200
1399-01-26 21:06:47
میلگرد
22
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
22
آکام فولاد رسام
6200
1399-01-26 21:06:47


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 16:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 21:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 08:21:22