ماهان


معرفی


25
14
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
ماهان
102500
0
1399-06-15 18:31:58

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
ماهان
102500
0
1399-06-15 18:31:58
میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
ماهان
0
102500
1399-06-15 18:31:32
میلگرد
8
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
8
ماهان
104000
0
1399-06-15 18:29:55
تیرآهن
14
ماهان
انبار تهران
14
ماهان
0
28600000
1399-06-15 18:29:29
تیرآهن
12
فایکو
انبار تهران
12
ماهان
0
23600000
1399-06-15 18:26:59


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 16:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 21:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 08:21:22