اهن الات حاج محمدی


برای خرید تماس بگیرید


948
390
0

کالا ها

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
20 * 20
اهن الات حاج محمدی
0
27400
1400-08-19 13:10:21
میلگرد
20
آریا ذوب
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
16250
0
1400-08-19 13:07:30
تیرآهن
10
ذوب آهن
انبار تهران
10
اهن الات حاج محمدی
0
18000
1400-08-19 13:07:20
میلگرد
16
آریا ذوب
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
16300
0
1400-08-17 11:34:33
ورق
قطعات
ST37
6 متری برشی
10
اهن الات حاج محمدی
0
20000
1400-08-12 11:57:13