اهن الات حاج محمدی


معرفی


873
347
0

کالا ها

میلگرد
10
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
15000
0
1400-03-24 12:37:12
میلگرد
10
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
15000
1400-03-24 12:37:05
میلگرد
16
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
15000
1400-03-24 12:36:53
ورق
کاشان
ابعادی
0.5
1
اهن الات حاج محمدی
0
30000
1400-03-24 12:36:44
میلگرد
22
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
22
اهن الات حاج محمدی
0
15000
1400-03-24 12:35:42