اهن الات حاج محمدی


معرفی


945
390
0

کالا ها

میلگرد
18
احرامیان یزد
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
14800
0
1400-07-06 10:02:22
میلگرد
25
احرامیان یزد
A3
12 متری
مشکی
25
اهن الات حاج محمدی
14800
0
1400-07-06 10:02:16
نبشی
3
سپاهان
6 متری
3
4
اهن الات حاج محمدی
16000
0
1400-07-06 10:02:04
میلگرد
16
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
14800
1400-07-06 10:01:58
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
14800
1400-07-06 10:01:52